IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – divi dzīvokļi:

   

 

Adrese

 

Kadastra numurs

Platī

ba

m2

Ista

bu

skaits

Izsoles

sākum

cena

EUR

Nod

roši

nāju

ms

EUR

Izsoles

datums,

laiks

Rīgas iela 109 – 5, Krāslava

6001 900 1625

40,9

2

1520,00

152,00

24.04.2019.

11.00.

Aronsona iela 14 – 80, Krāslava

6001 900 1892

33,6

1

1360,00

136,00

24.04.2019.

11.30.

 

   Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2019.gada 24.aprīlim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu - nav. Samaksu – summu par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook