IZSOLE

SIA “Krāslavas nami”, reģ.Nr.LV45903001693, paziņo, ka 2019.gada 22.martā plkst.11.00, SIA “Krāslavas nami” telpās Brīvības ielā 5, Krāslavā, notiks nekustamā īpašuma

smilts-grants un smilts atradnes “Rakuti”, kas atrodas Krāslavas novadā, Ūdrīšu pagastā, nekustamā īpašuma “Rakumi” zemes gabalā ar kadastra Nr.6096 010 0178,  kopējā platībā 5.5 ha (turpmāk tekstā – Objekts), mutiskā izsole ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli.

Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena EUR 165 000,00 (viens simts sešdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi).   

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var Krāslavas novada domes mājas lapā https://kraslava.lv/zinas/izsoles/ vai SIA “Krāslavas nami” telpās.

Ieinteresētās personas var reģistrēties izsolei  līdz 2019.gada 21.martam, plkst.17:15 SIA “Krāslavas nami” telpās Brīvības ielā 5, Krāslavā no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8:00 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 17:15 un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00. Tālrunis informācijai 65681570.

Pretendentiem, kuri vēlas reģistrēties dalībai izsolē, jāiemaksā nodrošinājums EUR 1000,00 SIA “Krāslavas nami”, reģ.Nr.LV45903001693, norēķinu kontā LV79HABA0551032124704, banka: AS „Swedbank”, kods HABALV22,  ar atzīmi „Nodrošinājums objekta „Rakuti” izsolei”.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook