IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – divi dzīvokļi:

 

  

 

Adrese

 

Kadastra numurs

Platī

ba

m2

Ista

bu

skaits

Izsoles

sākum

cena

EUR

Nod

roši

nāju

ms

EUR

Izsoles

datums,

laiks

Raiņa iela 2 – 60, Krāslava

6001 900 1555

46,41

2

1200,00

120,00

20.03.2019.

11.00.

Aronsona iela 12 – 60, Krāslava

6001 900 0445

37,21

2

1600,00

160,00

20.03.2019.

11.30.

 

   Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2019.gada 20.martam plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu - nav. Samaksu – summu par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook