IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – divi dzīvokļi:

Adrese

Kadastra numurs

Platība m2

Istabu skaits

Izsoles sākumcena EUR

Nodrošinājums EUR

Izsoles datums, laiks

Raiņa iela 2 – 60, Krāslava

6001 900 1555

46,41

2

1500,00

150,00

17.01.2019.

11.00.

Aronsona iela 12 – 60, Krāslava

6001 900 0445

37,21

2

2000,00

200,00

17.01.2019.

11.30.

 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2019.gada 17.janvārim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu - nav. Samaksu – summu par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook