IZSOLE

Krāslavas novada dome izsludina mutisku pirmo izsoli par Pašvaldības īpašumā esošo neapbūvēta zemes gabala 3 ha platībā, kas ir daļa no nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 6084-005-0141, kura adrese: “Napoleoni”, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads, turpmāk tekstā – Objekts, apbūves tiesības iegūšanu.

Izsoles sākumcena par ObjektaApbūves tiesību ir EUR 3900,00 (trīs tūkstoši deviņi simti euro 00 centi) gadā un atbilstošapievienotās vērtības nodokļa likme, izsoles nodrošinājums ir EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi), izsoles solis ir EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi).

Objekts apbūves tiesība tiek izsolīta uz 30 (trīsdesmit) gadiem.

Objekta izmantošanas nosacījumi: apbūves tiesības ieguvējam Objekts jāizmanto tikai reģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai, ne vēlāk kā 3 (trīs) gadu laikā no dienas, kad piegulošā teritorijā tiks pieņemta ekspluatācijā Pašvaldības izbūvētā infrastruktūra, Objektā ir jāizvieto ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas uzņēmums ar ne mazāk kā 20 (divdesmit) darba vietām, kuras jānodrošina ne mazāk kā 10 (desmit) gadus.

Apbūves tiesības pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek līdz 2018.gada 14.novembra plkst.17:00  katru darba dienu, darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdienās no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada domes 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2018.gada 15.novembrī plkst.11:00 Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Apbūves tiesības pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei, personīgi Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, 2.kabinetā, darba laikā – darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdienās no plkst. 8:00 – 13:00, vai pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook