Instalāciju konkurss- skate

“Kuries slĪpā lietŪ, mana uguns,

kuries...”

(O.VĀcietis)

No 1. līdz 8.oktobrim Krāslavas pilsētas laukumā vērojami Instalāciju konkursa-skates “Mūsu dāvana novadam” darbi.

Krāslavas bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Krāslavas novada domi šo konkursu organizē ar mērķi iepazīstināt novada iedzīvotājus ar skolu, skolēnu un skolotāju radošo aktivitāti, stiprināt indivīda emocionālo saikni ar sava novada ikdienu, tradīcijām, dabu un kultūru, kā arī attīstīt kritisko un analītisko domāšanu, dodot iespēju ar radošiem līdzekļiem paust savu attieksmi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem.
   To izdarīt un piedalīties aicinātas bija visas novada izglītības iestādes- 11 vispārizglītojošās skolas, abas mākslas skolas un bērnu un jauniešu centrs gan individuāli, klases, pulciņi, interešu grupas. Kā veicās ar dalību un dāvanu radīšanu un savas attieksmes paušanu par sabiedrībā notiekošo, atnāciet un palūkojiet vēl līdz 8.oktobrim- pilsētas laukumā.
   Žūrija( fotomākslinieks, arhitekts, florists, masu mediju pārstāvis) bija izturīga un 1.oktobra lietū neizmirka, savās vietās šobrīd ir arī prasmīgi un kvalitatīvi veidotie darbi. Priecāsimies par bērnu, viņu vecāku un skolotāju dāvanu Krāslavas novadam. Skumsim par tiem, kas, kādu vien viņiem zināmu iemeslu dēļ, nepiedalījas novada sumināšanā, kaut arī pilntiesīgi ietilpst tajā.
   Intriga- kura dāvana- instalācija (žurijasprāt, kā jau ik vienā konkursā) ir visvērtīgākā, saglabājas līdz noslēguma pasākumam - 8.oktobrī plkst.15.00 Krāslavas novada domes zālē, uz kuru tiek aicināti  visu 12 instalāciju veidotāju pārstāvji (vismaz 1).
Kurš darbs iepatikās TEV,-Krāslavas novada iedzīvotāj vai viesi,- atraksti līdz 7.10. uz www.kraslava.lv!

Sanita Kumpiņa, Krāslavas BJC metodiķe

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook