Informācija par augoša meža un tajā iegūtu kokmateriālu atsavināšanu

Līdz 2007.gada 12.jūnijam fiziskās personas gada apliekamajā ienākumā netika ietverti un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netika aplikti ienākumi no sava īpašuma pārdošanas, izņemot ienākumu no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža pārdošanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu pārdošanas, ja mežs ir bijis personas īpašumā mazāk par 12 mēnešiem.

No 2007.gada 12.jūnija gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts ienākums no sava īpašuma atsavināšanas, izņemot ienākumu no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, ja mežs ir bijis šīs personas īpašumā mazāk par 36 mēnešiem.

Lai noteiktu, vai mežs ir bijis fiziskās personas īpašumā ilgāk par 36 mēnešiem, mežam, kas iegūts īpašumā pēc 2007.gada 12.jūnija, par meža iegādes dienu uzskatāma diena, kad nekustamais īpašums, uz kura atrodas mežs, reģistrēts zemesgrāmatā.

Līdz 2007.gada 12.jūnijam darījumiem ar augošu mežu un tajā iegūtiem kokmateriāliem, nekustamā īpašuma iegādes dienas noteikšanai izmantojama sekojoša tabula:

Nr.

p.k.

Īpašumtiesību iegūšanas veids

Dokuments, kas apliecina darījumu

Diena, ar kuru īpašums tiek uzskatīts par iegādātu

01

02

03

04

1.

Nopērkot

Pirkšanas – pārdošanas līgums

Līguma spēkā stāšanās diena

2.

Denacionalizējot

Denacionalizācijas apliecība

Apliecības izsniegšanas diena

3.

Mantojot

Tiesas spriedums mantojuma lietā

Tiesas sprieduma spēkā stāšanās diena

4.

Saņemot dāvinājumu

Dāvinājuma līgums

Līguma spēkā stāšanās diena

5.

Privatizējot

Pašvaldības lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā pašai fiziskai personai vai tās ģimenes loceklim

Lēmuma pieņemšanas diena

Situācijā, kad ciršanas apliecinājums, kas ir izsniegts meža īpašniekam, tiek atsavināts citai fiziskajai personai, un tikai tad notiek augoša meža ciršana, vai arī koku ciršana līdz kārtējā gada 31.decembrim tā arī nav notikusi, fiziskā persona, atsavinot ciršanas tiesības mežā, kas nav šīs personas īpašums, gūst no šī darījuma ar nodokli apliekamu ienākumu, kas nosakāms kā starpība starp samaksu, kas iegūta no ciršanas tiesības atsavināšanas, un samaksu, kas veikta iegādājoties minētās ciršanas tiesības.

Fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību un ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, ienākumam no īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas ar 2008.gada 1.janvāri piemēro 15 procentu likmi.

Fiziskā persona, kura nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, ienākumam no īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, ja mežs personas īpašumā bijis mazāk par 36 mēnešiem, piemērojama 25 procentu likme.

VID LRI Birojs Gunta Klodāne

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook