DZĪVOJAMĀS MĀJAS ĪPAŠNIEKI VAR VIENOTIES

Sakarā ar Krāslavas pensionāru biedrības izplatīto aicinājumu dzīvokļu īrniekiem pieņemt lēmumus par ūdens cirkulācijas apmaksas metodikas izvēli SIA „Krāslavas nami” informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”,

 nosakot maksājamo daļu par siltumenerģiju dzīvojamās mājas īpašnieki var vienoties par dzīvojamai mājai piegādātās siltumenerģijas kopējo izmaksu sadalīšanas kārtību, ņemot par pamatu noteikumos paredzētos variantus (MK noteikumi pieejami šeit)

SIA „Krāslavas nami” kā siltumenerģijas piegādātājs nodrošina siltumnesēja padevi līdz siltummezglam katrā mājā. Uz šīs robežas ir apstiprināts tarifs par siltumenerģijas vienību (1 MWh). Tarifu apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, un tas ir vienāds visiem lietotājiem – 51,44 EUR par vienu MWh (bez PVN). Izlietotās siltumenerģijas daudzumu fiksē siltumenerģijas skaitītāji. Mājas siltumenerģijas skaitītājs siltummezgla ievadā uzskaita visu mājai piegādātās siltumenerģijas daudzumu (MWh). Šo mājai piegādāto siltumenerģijas daudzumu kopīgi ir jāapmaksā visiem mājas dzīvokļu lietotājiem katru mēnesī, piemērojot regulatora apstiprināto tarifu.

Lai noteiktu, kādu siltumenerģijas apjomu no kopēja piegādāta daudzuma māja patērē tieši apkures nodrošināšanai, katras mājas siltummezglā ir uzstādīts siltumenerģijas skaitītājs apkures kontūram, kas uzskaita mājas siltumenerģijas patēriņu atsevišķi apkures nodrošināšanai – ar šo siltumenerģijas skaitītāju tiek noteikts siltumenerģijas apjoms, kas tika iztērēts mājas apkurei (MWh). Norēķinu veikšanai par apkures nodrošināšanu šis siltumenerģijas apjoms tiek sadalīts proporcionāli dzīvokļu platībai.

Siltumenerģijas daudzums, kas aprēķināts kā starpība starp kopējo mājai piegādāto siltumenerģijas apjomu (pēc skaitītāja rādījumiem siltummezgla ievadā) un apkures nodrošināšanai izlietoto siltumenerģijas apjomu (pēc apkures kontūra skaitītāja rādījumiem), ir siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai (ūdens uzsildīšanai līdz temperatūrai +55 C) un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai (siltuma patēriņš nepārtrauktai karstā ūdens temperatūras uzturēšanai cirkulācijas sistēmā +55 C visu diennaktī). Minēto siltumenerģijas patēriņa veidu apmaksas kārtību atsevišķai dzīvojamai mājai dzīvokļu īpašnieki var noteikt, pieņemot kopīgu lēmumu un iesniedzot to mājas apsaimniekotājam.

Mājas apsaimniekotājs piemēro vienu no metodikām dzīvojamai mājai piegādātās siltumenerģijas kopējo izmaksu sadalīšanai norēķinu veikšanai. No piemērojamās metodikas veida kopējais siltumenerģijas daudzums MWh, kas tiek piegādāts dzīvojamai mājai saskaņā ar siltumskaitītāja rādījumiem siltummezgla ievadā un kuru jāapmaksā dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem saskaņā ar regulatora apstiprināto tarifu, nemainās. Ar metodiku var noteikt tikai kārtību, kādā nosaka katra lietotāja daļu, kuru viņam jāsedz no kopējām izmaksām.

Pašlaik SIA „Krāslavas nami” apsaimniekojamās mājās piemēro šādu kārtību, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra siltumenerģijas lietotāja maksājamo daļu par dzīvojamās mājas patērēto siltumenerģiju (mājās, kur tiek nodrošināta karstā ūdens cirkulācija):

1. Kopējais mājai piegādātās siltumenerģijas apjoms norēķinu periodā (mēnesī) tiek noteikts ar mājas kopējo siltumenerģijas skaitītāju siltummezgla ievadā.

2. Siltumenerģijas patēriņš mājas apkures nodrošināšanai tiek noteikts ar apkures kontūra siltumenerģijas skaitītāju siltummezglā.

3. Atskaitot no kopēja mājai piegādātā siltumenerģijas apjoma enerģijas patēriņu mājas apkurei, iegūstam siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens sagatavošanai un cirkulācijai kopā.

4. Noteikts, ka enerģijas patēriņš patērētā karstā ūdens sagatavošanai (viena kubikmetra ūdens uzsildīšanai) ir konstants, un sastāda 0,05808 MWh par viena m uzsildīšanu.

5. Ņemot mājas dzīvokļu karstā ūdens patēriņa datus (apjomu, m3) par katru mēnesi un reizinot to ar enerģijas patēriņu viena m3 uzsildīšanai, iegūstam enerģijas patēriņu visa patērētā ūdens apjoma uzsildīšanai mēnesī konkrētajā mājā.

6. Atlikušais enerģijas daudzums ir siltumenerģijas patēriņš cirkulācijas nodrošināšanai mājā, ko sadala proporcionāli dzīvokļu īpašumu skaitam.

 Cena par izlietotu karstā ūdens kubikmetru ir nemainīga un vienāda visās SIA „Krāslavas nami” apsaimniekotajās mājās, kur tiek nodrošināta cirkulācija, un to patērētāji apmaksā saskaņā ar dzīvokļu karstā ūdens skaitītāju rādījumiem. Savukārt mājas siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai tiek sadalīts proporcionāli dzīvokļu skaitam mājā, un to dzīvokļu lietotāji apmaksā kā ikmēneša maksājumu no viena dzīvokļa. Šis maksājums katru mēnesī ir atšķirīgs, atkarībā no enerģijas patēriņa.

Dzīvokļu īpašnieki var pieņemt citu kārtību, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra siltumenerģijas lietotāja maksājamo daļu par dzīvojamās mājas patērēto siltumenerģiju, ņemot par pamatu vienu no MK noteikumos paredzētajiem variantiem, bet šis lēmums nemainīs apmaksājamās enerģijas kopējo apjomu un kopējās izmaksas, kas jāsedz visiem mājas lietotājiem, jo metodika nosaka tikai kārtību, kādā tiek sadalīts apmaksājamās siltumenerģijas apjoms starp lietotājiem.

 Ar cieņu - SIA „Krāslavas nami”

 *       *       *

Krāslavas novada pašvaldība atgādina, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir visu attiecīgās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīgais īpašums, bet Krāslavas pašvaldībai pieder tikai neliela domājamā kopīpašuma daļa tajās mājās, kur ir neprivatizētie dzīvokļi. Tieši dzīvokļu īpašnieki kopā var lemt visus jautājumus par savu dzīvojamo māju, bet, lai pilnvērtīgi un efektīvi izmantotu šo iespēju, dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši likumdošanai ir jāpārņem daudzdzīvokļu māju pārvadīšanas tiesības.

SIA „Krāslavas nami” ir tikai to dzīvojamo māju pārvaldnieks, kuru pārvadīšanas tiesības nav nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. Dzīvokļu īpašnieki, pieņemot kopīgu lēmumu, var pārņemt dzīvojamas mājas pārvaldīšanas tiesības no pašvaldības un veikt savas mājas apsaimniekošanu patstāvīgi, izveidojot biedrību, izvēloties sev vēlamo apsaimniekotāju vai pilnvarojot kādu personu šo darbību veikšanai. Šajā gadījumā SIA „Krāslavas nami” būs tikai siltumenerģijas piegādātājs līdz atbildības robežai mājas siltummezglā, bet visus pārējos jautājumus par norēķiniem, apsaimniekošanu, piemērojamām metodikām, cirkulācijas nodrošināšanu lems paši dzīvokļu īpašnieki, patstāvīgi nosakot gan lēmumu pieņemšanas kārtību, gan to piemērošanu mājas iedzīvotājiem. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšana stiprinās māju dzīvokļu īpašnieku saliedietību, veicinās izpratni par kopīpašuma vērtību un nozīmi, kā arī sniegs plašākas iespējas pārvaldīt savu māju efektīvāk un racionālāk.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook