Domes sēde

 

24.maijā plkst.14:00  notiks 
Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.    Par grozījumiem Krāslavas BSRC „Mūsmājas“ nolikumā
2.    Adresācijas jautājumi
3.    Zemes jautājumi
4.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  
5.    Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
6.    Dzīvokļu jautājumi
7.    Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma līgumu
8.    Par ārvalstu komandējumu

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook