Domes sēde

2009.gada 29.septembrī plkst.14:00 notika

Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
2.    Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.13 Raiņa ielā 11, Krāslavā, atsavināšanu
3.    Par Krāslavas novada pašvaldības izglītības iestāžu 2009.gada izdevumiem
4.    Par Krāslavas novada vēlēšanu komisiju
5.    Par Skuķu aprūpes centra maksas pakalpojumiem
6.    Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu
7.    Par Krāslavas novada pašvaldības 2009.gada budžeta grozījumiem
8.    Par Krāslavas novada pašvaldības dalību projektā
9.     Par pašvaldības atbalstu novada nevalstisko organizāciju projektiem
10.     Par Krāslavas novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu
11.     Par zemes ierīcības projektu izstrādi
12.     Zemes jautājumi
13.     Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
14.     Dzīvokļu jautājumi
15.     Par grāmatvedības dokumentāciju
16.     Par izglītības iestādes nosaukuma maiņu
17.     Par Krāslavas novada pašvaldības skolu nolikumiem
18.     Par SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” licences pieaugušo neformālās izglītības programmām izsniegšanu
19.     Par materiālo vērtību nodošanu
20.     Par komandējumiem
21.     Rīkojumu apstiprināšana

Domes priekšsēdētājs                        G.Upenieks

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook