Domes sēde

2019.gada 26.septembrī, plkst.14:00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Dzīvokļu jautājumi
 2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 3. Adresācijas jautājumi
 4. Zemes jautājumi
 5. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
 6. Par zemes vienības sadalīšanu
 7. Par apmežošanas atļauju
 8. Par Krāslavas novada Bāriņtiesu
 9. Par grozījumiem Krāslavas novada Bāriņtiesas nolikumā
 10. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 11. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
 12. Par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu

 

Domes  priekšsēdētājs                                                                         G.Upenieks

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook