Domes sēde

2021.gada 29.jūnijā,  plkst. 14:00  tiek sasaukta Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par uzturēšanas klasēm uz pašvaldību ceļiem.
 2. Dzīvokļu jautājumi
 3. Par Krāslavas novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvu
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 5. Par zemes vienību sadalīšanu
 6. Adresācijas jautājumi
 7. Zemes jautājumi
 8. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem  Nr. 2020/7  „Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2014/12 „Noteikumi par mācību maksu Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”””
 9. Par atklātā konkursa uz Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes ”Pienenīte” vadītāja amata vietu nolikuma apstiprināšanu
 10. Par Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes ”Pienenīte” vadītāja amata pretendentu atlases komisijas izveidošanu
 11. Par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook