Domes sēde

17.decembrī, plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu reģistrā
 2. Par zemes vienību sadalīšanu
 3. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
 4. Zemes jautājumi
 5. Adresācijas jautājumi
 6. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 7. Dzīvokļu jautājumi
 8. Par grozījumiem Krāslavas novada domes lēmumā
 9.  Par atļauju nodot lietošanā nedzīvojamo telpu Aronsona ielā 3, Krāslavā
 10. Par apmežošanas atļauju
 11.  Par Krāslavas novada sociālās aprūpes centra “Skuķi” vadītājas iecelšanu amatā
 12.  Par Krāslavas novada sociālās aprūpes centra “Skuķi” nolikuma apstiprināšanu

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook