Domes sēde

24.septembrī, plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

  1. Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu
  2. Par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu reģistrā
  3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
  4. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2020/11“Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 2017.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2017/9 “KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” apstiprināšanu
  5. Zemes jautājumi
  6. Adresācijas jautājumi
  7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
  8. Dzīvokļu jautājumi
  9. Par Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvaldes un Indras pagasta pārvaldes vadītājas atbrīvošanu no amata

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook