Domes sēde

2020.gada 26.martā, plkst. 14:00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
 2. Par Krāslavas novada domes lēmuma atcelšanu
 3. Par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
 4. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2020/4 „Par Krāslavas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu
 5. Par Krāslavas Varavīksnes vidusskolas direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikuma apstiprināšanu un pretendentu atlases komisijas izveidošanu
 6. Par Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvaldes Skuķu sociālās aprūpes centra nolikuma apstiprināšanu
 7. Dzīvokļu jautājumi
 8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 9. Adresācijas jautājumi
 10. Zemes jautājumi
 11. Par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu reģistrā
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook