Domes sēde

23.janvārī, plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par izmaiņām Krāslavas novada domes komiteju sastāvā
 2. Par Krāslavas novada domes komisiju sastāvu
 3. Par p/a „Krāslavas slimokase” direktora apstiprināšanu
 4. Par Krāslavas novada domes lēmuma atcelšanu
 5. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
 6. Par revīzijas darba plāna 2020.gadam apstiprināšanu
 7. Zemes jautājumi
 8. Adresācijas jautājumi
 9. Dzīvokļu jautājumi
 10. Par zemes vienības sadalīšanu
 11. Par transportlīdzekļu masas ierobežojumiem uz pašvaldības ceļiem
 12. Par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
 13. Par objekta iekļaušanu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu  sarakstā
 14. Par amata vienības izveidošanu
 15. Par domes izpilddirektora 1.vietnieka iecelšanu

 

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook