Domes sēde

27.jūnijā, plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.    Par Krāslavas Sporta skolas direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikuma apstiprināšanu un pretendentu atlases komisijas izveidošanu
2.    Par nodibinājuma „Laimes muzejs Indrā” dibināšanu
3.    Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2019/1 „Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/5 „Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” precizēšanu
4.    Dzīvokļu jautājumi
5.    Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
6.    Zemes jautājumi
7.    Par Krāslavas novada Krāslavas pagasta pārvaldes vadītājas atbrīvošanu no amata
 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook