Domes sēde

2022.gada 28.aprīlī, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā)

Darba kārtība:

 1. Par nomas maksas un komunālo pakalpojumu maksas parāda labprātīgu izpildi
 2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 3. Par izglītojamo uzvedību
 4. Par finansējumu Krāslavas Politiski Represēto nodaļai
 5. Par būves nojaukšanu
 6. Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu
 7. Zemes jautājumi
 8. Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu
 9. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
 10. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Adresācijas un nosaukumu jautājumi
 13. Dzīvokļu jautājumi
 14. Par saistošajiem noteikumiem
 15. Par grozījumiem amatu un amatalgu sarakstā
 16. Par kustamās mantas atsavināšanu
 17. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 18. Par automašīnas ŠKODA OCTAVIA utilizāciju
 19. Par sociālā dzīvokļa statusa atjaunošanu
 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
 21. Par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi
 22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
 23. Par Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikuma apstiprināšanu un pretendentu atlases komisijas izveidošanu
 24. Par atzinuma sniegšanu par AAA “Augšdaugava” dabas aizsardzības plānu
 25. Par biedrības pārstāvi
 26. Par pašvaldības budžetu iestāžu 2021. gada finanšu gada pārskatu apstiprināšanu
 27. Par Krāslavas novada 2021. gada pārskatu
 28. Par atvaļinājuma izmantošanu
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook