Domes sēde

2021.gada 29.jūlijā, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Krāslavas novada pašvaldības domes deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
 2. Par Krāslavas novada pašvaldības komisiju izveidošanu un apstiprināšanu
 3. Par atmežošanas atļauju
 4. Par Šķaunes sākumskolas direktora pienākumu izpildītāja atbrīvošanu no amata
 5. Par Šķaunes sākumskolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu
 6. Par Krāslavas novada pašvaldības ģerboni
 7. Par Dagdas pilsētas un pagastu apvienības izglītības iestāžu nolikumiem
 8. Par Krāslavas novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumiem
 9. Par grozījumiem Krāslavas novada Izglītības pārvaldes nolikumā
 10.  Par Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības nolikuma apstiprināšanu
 11.  Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
 12.  Adresācijas jautājumi
 13.  Zemes jautājumi
 14.  Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 15.  Dzīvokļu jautājumi
 16.  Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu J.Meikšāne Bērziņu pagastā
 17.  Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu
 18.  Par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi
 19.  Par zemes nomas tiesību izbeigšanu O.Švilpai Asūnes pagastā
 20.  Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
 21.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dzērves” Kastuļinas pagastā
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook