Domes sēde

2021.gada 22.aprīlī,  plkst. 14:00  tiek sasaukta Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par Krāslavas novada simbolikas komisijas sastāvu
  2. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
  3. Dzīvokļu jautājumi
  4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
  5. Par Krāslavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtību
  6. Par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
  7. Zemes jautājumi
  8. Adresācijas jautājumi
  9. Par zemes vienību sadalīšanu
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook