Domes sēde

2021.gada 25.martā,  plkst. 14:00  tiek sasaukta Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
  2. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2021/1 “Par pašvaldības kapitālsabiedrību sniegtiem stratēģiski svarīgiem pakalpojumiem administratīvas teritorijas attīstībai” atcelšanu
  3. Par grozījumiem novada domes lēmumā
  4. Dzīvokļu jautājumi
  5. Adresācijas jautājumi
  6. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
  7. Zemes jautājumi
  8. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
  9. Par zemes vienības sadalīšanu
  10. Par rīkojuma apstiprināšanu
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook