Domes sēde

2021.gada 25.februārī, plkst.14:00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par Krāslavas Mūzikas un mākslas skolas direktora iecelšanu amatā
 2. Par projektu konkursu „Jauniešu biznesa ideju konkursskomercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”
 3. Par līguma projekta apstiprināšanu
 4. Dzīvokļu jautājumi
 5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 6. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
 7. Par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
 8. Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras “Krāslavas slimokase” darbības plāna 2021. gadam apstiprināšanu
 9. Zemes jautājumi
 10. Adresācijas jautājumi
 11. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
 12. Par zemes vienību sadalīšanu
 13. Par grozījumiem novada domes lēmumā
 14. Par nobrauktuves pārcelšanu
 15. Arhīva jautājumi
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook