Domes sēde

30.aprīlī, plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par izmaiņām Krāslavas novada domes Administratīvās komisijas sastāvā
 2. Zemes jautājumi
 3. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
 4. Par zemes vienību sadalīšanu
 5. Adresācijas jautājumi
 6. Dzīvokļu jautājumi
 7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 8. Par grozījumiem pašvaldības iestāžu nolikumos
 9. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu
 10. Par Krāslavas novada Būvvaldes 2020.gada 13.februāra lēmuma Nr.9.8/13 “Par patvaļīgas būvniecības Rīgas ielā 74, Krāslavā, novēršanu” apstrīdēšanu
 11. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2020/7 „Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2014/12 „Noteikumi par mācību maksu Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” apstiprināšanu
 12. Par grozījumiem nolikumos par skolotāju un skolēnu apbalvošanu

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook