Domes sēde

2019.gada 31.janvārī, plkst.14:00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā) SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja nolikuma apstiprināšanu
  2. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2018/11 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Krāslavas novadā” precizēšanu
  3. Dzīvokļu jautājumi
  4. Par zemes gabala sadalīšanu
  5. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
  6. Adresācijas jautājumi
  7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
  8. Par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
  9. Par revīzijas darba plāna 2019.gadam apstiprināšanu
  10. Par ārzemju komandējumu
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook