Domes sēde

27.februārī, plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

1.    Par Krāslavas novada domes iekšējiem noteikumiem par trauksmes celšanu
2.    Par Krāslavas novada domes trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšanas komisiju
3.    Par avārijas stāvokļa noteikšanu uz pašvaldības ceļiem un ielām
4.    Par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu reģistrā
5.    Arhīva jautājumi
6.    Par grozījumiem Indras Mākslas un mūzikas skolas nolikumā
7.    Par Indras Mākslas un mūzikas skolas attīstības plānu
8.    Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Krāslavas novada rīcības komitejas sastāvu
9.    Par ceļa izdevumu apmaksu
10.    Par rīkojuma apstiprināšanu
11.    Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/2  „Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/6 „Par Krāslavas novada simboliku””
12.    Par pašvaldības projektu konkursiem
13.    Par Krāslavas Bērnu un jauniešu centra direktora iecelšanu amatā
14.    Par Krāslavas pamatskolas pievienošanu Krāslavas Valsts ģimnāzijai
15.    Dzīvokļu jautājumi
16.    Zemes jautājumi
17.    Adresācijas jautājumi
18.    Par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu
19.     Par zemes vienību sadalīšanu
20.    Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
21.    Par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
22.    Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu
 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook