Domes sēde

2021.gada 26.augustā, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par grozījumiem Krāslavas novada Izglītības pārvaldes nolikumā
 2. Par Priežmalas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
 3. Par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu
 4. Par Krāslavas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu
 5. Par Krāslavas novada pašvaldības komisijas, par tiesiskuma uzraudzību darījumos ar lauksaimniecības zemi sastāvu
 6. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā Ežezerā izsniegšanu  ZS KALNĒNI
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 8. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu
 9. Par zemes vienības “Upmaliņas”, Kalnieši, Kalniešu pagastā, Krāslavas novadā sadalīšanu
 10.  Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 11.  Dzīvokļu jautājumi
 12.  Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/12 “Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Krāslavas novadā”
 13.  Zemes jautājumi
 14.  Adresācijas jautājumi
 15.  Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 16.  Par Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu
 17.  Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu
 18.  Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu
 19.  Par zemes apakšnomu
 20.  Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
 21.  Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
 22.  Par pašvaldības zemes vienību apvienošanu
 23.  Par dotāciju administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos izdevumu segšanai
 24.  Par finansējuma piešķiršanu
 25.  Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
 26.  Par grozījumiem novada domes lēmumos
 27.  Par pirmskolas izglītojamo ēdināšanas maksu
 28.  Par nekustamo īpašumu nosacīto cenu
 29.  Par nekustamā īpašuma Tirgus ielā 19, Krāslavā, Krāslavas novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā
 30.  Par līdzfinansējumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projektam “Iedvesmas bibliotēka”
 31.  Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook