Domes sēde

22.februārī plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.Par projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2018” nolikuma apstiprināšanu

2.Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu

3.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

4.Par daļas no zemesgabala Jaunatnes ielā 1A, Robežniekos, nodošanu patapinājumā

5.Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019. – 2025. izstrādes uzsākšanu

6.Par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu

7.Par zemes gabala sadalīšanu

8.Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu

9.Zemes jautājumi

10.Adresācijas jautājumi

11.Dzīvokļu jautājumi

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook