Domes ārkārtas sēde

7.jūlijā, plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.    Par nekustamo īpašumu izsoli
2.    Par nedzīvojamās telpas daļas Pils ielā 5, Krāslavā nodošanu patapinājumā
3.    Par nekustamā īpašuma – daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6001 002 1322 Krāslavā, Krāslavas novadā,    nomas tiesībām
4.    Par līdzfinansējuma nodrošināšanu
5.    Dzīvokļu jautājumi
 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook