Diskusija par ES publisko politiku

Piektdien, 29. oktobrī Krāslavā, novada domes zālē plkst.11.00 diskusija par ES publisko politiku „Publiskās politikas stratēģija 2010.gadā ES un Latvijā”

ES institūciju un Eiropas komisijas aktivitātes  2010.gadā  iezīmē fakts, ka 2010.gadā Lisabonas stratēģijas  politiskā kursa stafeti   pārņema tās turpinājums „ES stratēģija 2020”, kuras pamatpremises tika apstiprinātas 2010.gada 17.jūnijā  Eiropas Padomes samitā.
Jaunās stratēģijas centrā ir apņemšanās panākt, ka dalībvalstis vairāk tērē izglītībai un zinātnei, attīstībai, samazina nabadzības līmeni un paaugstina nodarbinātības līmeni, ievieš stingrākos finanšu kontroles un pārvaldības mehānismus kā arī lielākā mērā orientējas uz starptautiskiem vides aizsardzības un enerģētikas izmantošanas  racionalizēšanas uzstādījumiem.
Arī 10.Saeimas vēlēšanas Latvijā 2010.gada oktobrī ir iezīmējušās  ar lielāku pievēršanos ES publiskās politikas uzstādījumiem sakarā ar Eiropas Komisijas līdzdalību,  nodrošinot Latvijai starptautisko aizdevumu krīzes situācijā.  Šīs ES un Eiropas Komisijas aktivitātes ir zināmā mērā aktualizējušas sabiedrības interesi par ES institūciju darbību un atsevišķiem ES politikas jautājumiem.

No otras puses,  Latvija ir viena no viseiroskeptiskākajām ES dalībvalstīm. Negatīvās attieksmes pamatā ir gan Latvijas politiskās elites kļūdas,   īstenojot ekonomisko politiku, gan sabiedrības vājās zināšanas par ES  institūciju darbību,  kā arī  neskaidrās  sociāli ekonomiskās ekspektācijas, kuras saistījās ar iestāšanos ES, bet kuras sabiedrības uztverē nerealizējās. Rezultātā – vilšanās transformējās dziļā skepticismā  arī attiecībā uz ES uzstādījumiem un pieņemtajiem lēmumiem.
Iespējas mainīt  attieksmi pret ES institūcijām un politiku lielā mērā ir saistāmas ar iespējām mazināt  informatīvo pārrāvumu ES lietās starp Latvijas politisko eliti un Latvijas sabiedrību. Viens no mehānismiem, kas to varētu sekmēt,  ir  sistemātiskas diskusijas ar Latvijas iedzīvotājiem,  skolotājiem,  skolu direktoriem,  Latvijas bibliotēku apmeklētājiem, Latvijas pašvaldību vadītājiem    par aktuālajiem ES jautājumiem. Tieši šie cilvēki ir vieni no ietekmīgākajiem viedokļu aģentiem Latvijas sabiedrībā.
Sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā Krāslavas  Centrālā bibliotēka rīko diskusiju . Diskusiju tēma konkrētajā tikšanās reizē sasaucas ar   Eiropas Komisijas piedāvāto gadskārtējo politikas stratēģiju, taču ņemot vērā  Latvijas specifiku un saistot ES stratēgisko vīziju  ar Eiropas Komisijas piedāvātajiem konkrētajiem uzdevumiem  ekonomiskajā un sociālajā  sfērā  ES un Latvijā.
Diskusija „Publiskās politikas stratēģija 2010.gadā ES un Latvijā”  tiek organizēta 2010.gada  29.oktobrī   Krāslavā, novada domes zālē plkst.11.00 sadarbībā ar Krāslavas novada centrālo bibliotēku.

Diskusijā piedalīsies  
Moderators: 1. Dr.Ilze Ostrovska,  ( BSA, „Eiropas studiju” programmas direktore,  „SPK-Europe”, Team Europe dalībniece ) Diskusijas tēma  „ Globalizācijas izaicinājumi, trešās industriālās revolūcijas iezīmes, ES stratēģija un uzdevumi 2010.gadā ES un Latvijā”

Diskusijas dalībnieki:
2.Krūkle Ruta, (Skolu darba eksperts) . Diskusijas tēma: “Sociālā atsvešinātība, bezdarbs,  nabadzība  un skolu problēmas, īstenojot ES stratēģiskos uzdevumus”
3. Dreimane Silvija ( ZZS,  eksperts  ES jautājumos)  "Latvijas jaunatnes ieklaušanās Eiropas izglītības sistēmā un ES mūžizglītības programma kā bezdarba mazināšanas  līdzeklis”

un  Krāslavas pilsētas  iedzīvotāji,   pašvaldību darbinieki,   bibliotēku darbinieki, skolu direktori, skolotāji un  un pirmsskolas mācību iestāžu vadītāji, vietējo mediju pārstāvji.

Diskusijas saturu  veidos  sekojošas  pamattēmas:
1.    „ES stratēgijas 2020” uzdevumi ES dalībvalstīm trešās industriālās revolūcijas kontekstā
2.    ES atbilde uz globalizācijas izaicinājumiem  Eiropas izglītībai: ES mūžizglītības programma kā bezdarba mazināšanas  līdzeklis un 6-gadīgo bērnu iekļaušanās vispārējās izglītības sistēmā
3.    Nabadzības ietekme uz radošuma un inovatīvas pieejas attīstību skolās. Veidi, kā pārvarēt nabadzības un sociālās atstumtības negatīvās sekas.
Aicināti visi interesenti izteikt savu viedokli par to, kāpēc Latvijai ir zināmas grūtības iekļauties vispārējā ES stratēģijas „Eiropa 2020” procesā.

 

Pasākumu finansē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.Dalīties Twitter     Dalīties Facebook