Deinstitucionalizācijas projektā saskaņotas papildu aktivitātes

Krāslavas novada dome turpina īstenot ERAF līdzfinansētu projektu Nr.9.3.1.1/18/I/021 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā”, ieviešot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā plānotos pasākumus. Nupat projektā ir saskaņoti projekta grozījumi – definētas papildu aktivitātes, kā arī palielināts projekta budžets un pagarināts īstenošanas laiks.

Projekta mērķi ir veicināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Krāslavas novadā maksimāli tuvu dzīvesvietai, attīstot pakalpojumu infrastruktūru dažādām mērķgrupām. Projekta galvenās darbības ir jauna ģimenes videi pietuvinātu pakalpojuma izveide Krāslavas novadā ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kā arī daudzveidīgāku pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu vecākiem vai aizbildņiem, kā arī pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Šim mērķim tiks izveidota atbilstoša sociālo pakalpojumu infrastruktūra Krāslavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai, veicot pārbūves un vides pieejamības pielāgošanas darbus. Rezultātā Krāslavā četros objektos tiks izveidoti un attīstīti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi - dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Pils ielā 5, Krāslavā, ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums Plāteru ielā 10, Krāslavā, grupu dzīvokļi pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem Rīgas ielā 159, Krāslavā, kā arī dienas aprūpes centrs pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā.

Projektā plānotais attiecināmais finansējums ir 816 203,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums sastāda 536 570,64 EUR, valsts budžeta dotācija 27 082,58 EUR, pašvaldības finansējums 214 310,36 EUR, valsts budžeta finansējums 38 239,42 EUR.

Projekta kopējais ilgums ir 36 mēneši, projekta darbība plānota no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.

Foto: http://www.vidzeme.lv/lv/kas_ir_deinstitucionalizacija

Ināra Dzalbe

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook