Deinstitucionalizācijas projektā plānotas papildu aktivitātes

Šī gada sākumā Krāslavas novada dome uzsāka īstenot ERAF līdzfinansētu projektu Nr.9.3.1.1/18/I/021 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā”, ieviešot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā plānotos pasākumus.

Viena no projektā plānotajām darbībām ir ģimenes videi pietuvinātu pakalpojuma izveide Plāteru ielā 10, Krāslavā, 8 Krāslavas novadā ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam, kā arī daudzveidīgāku pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī viņu vecākiem vai aizbildņiem.

Šim mērķim tiks izveidota atbilstoša sociālo pakalpojumu infrastruktūra Krāslavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai, veicot pārbūves un vides pieejamības pielāgošanas darbus. Rezultātā Krāslavā divos objektos tiks izveidoti un attīstīti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi - dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Pils ielā 5, Krāslavā, un ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums Plāteru ielā 10, Krāslavā.

Šobrīd, pārņemot Aglonas un Dagdas novadu aktivitātes, ir uzsākta vienošanās grozījumu sagatavošana, lai varētu īstenot arī papildu aktivitātes personām ar garīga rakstura traucējumiem – dienas centra izveidi Plāteru ielā 6, Krāslavā, kā arī grupu dzīvokļu 8 personām izveidi Rīgas ielā 159, Krāslavā.

Foto no interneta.

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook