Atklāta dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija

2010. gada 17. septembrī svinīgi tika atklāta dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija Krāslavā, kas tika izbūvēta

projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas baseinu pašvaldībās, II kārta,         
(Krāslavas pilsēta)” (identifikācijas Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/007) ietvaros.

    Līdz ar to tiks nodrošināta ūdensapgādes pakalpojumu drošība un Eiropas Savienības un Latvijas standartiem atbilstošas kvalitātes dzeramā ūdens piegāde visiem iedzīvotājiem un pārējiem klientiem, kuri izmanto centralizētās ūdensapgādes sistēmu.

Rekonstruēti pieci urbumi, kas bija tehniski novecojuši un darbojās neefektīvi, nerekonstruēti tie nespētu nodrošināt jaunās atdzelžošanas prasības.

Izbūvēta jauna un vienota dzeramā ūdens sagatavošanas sistēma Rīgas ielā – jauna attīrīšanas stacija ar maksimālo jaudu 2200 m3/dnn  ar jaunu otrā pacēluma sūkņu staciju un pazemes tīrā ūdens rezervuāru.
Neizmantojamo četru aku tamponēšana izslēgs gruntsūdeņu piesārņojuma risku ar bīstamām vielām, atbilstoši ES direktīvai 80/68/EEK Gruntsūdeņu aizsardzība pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu.

Tika veikta ūdenstorņa Latgales ielā rekonstrukcija, uzstādot jaunu rezervuāru ar tilpumu 150 m3, kā arī atjaunotas būvkonstrukcijas.

Izbūvēta jauna III pacēluma sūkņu stacija Latgales ielā ar maksimālo ūdens patēriņa plūsmu 3,1 l/s.
Visas minētās būves ir aprīkotas un savstarpēji savienotas, kā arī pieslēgtas pilsētas centralizētajiem tīkliem.

Valentīna Kursīte
SIA “Krāslavas ūdens” projekta koordinatore
Tālr. 65622742, e-pasts: kraslavasudens@apollo.lv

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA AUSTRUMLATVIJAS BASEINU PAŠVALDĪBĀS, II KĀRTA ( KRĀSLAVAS PILSĒTA)”
 LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „Krāslavas ūdens”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook