Aprīlis - uzņēmumu gada pārskatu iesniegšanas laiks

Atgādinām, ka visām Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām (kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā pārsniedz 45000 latu) gada pārskats par 2007.gadu Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei jāiesniedz līdz 2008.gada 30.aprīlim pēc sabiedrības reģistrācijas vietas.

Sabiedrību, kas  atbilst zemāk norādītājiem kritērijiem, gada pārskatus pārbauda un savu atzinumu sniedz zvērināts revidents.

Kritēriji

Termiņš

Atzinuma sniedzējs

Ja pārsniedz 2 no šādiem kritērijiem:

·         bilances kopsumma – 250 000 latu;

·         neto apgrozījums – 500 000 latu;

·         vidējais darbinieku skaits – 25

30.aprīlis

Gada pārskatu pārbauda un sniedz savu atzinumu  zvērināts  revidents

Ja pārsniedz 2 no šādiem kritērijiem:

·         bilances kopsumma – 1 000 000 latu;

·         neto apgrozījums – 2 400 000 latu;

·         vidējais darbinieku skaits – 250

31.jūlijs

Gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība

Koncerna mātes sabiedrība

31.jūlijs

Gada pārskatu pārbauda viens vai vairāki zvērināti revidenti

Vienlaikus ar uzņēmuma gada pārskatu par 2007.gadu ir jāiesniedz arī Uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācija par 2007.gadu un Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins uz 2008.gadu.

Ar 2008.gada 1.jūliju gada pārskati būs jāiesniedz tikai Valsts ieņēmumu dienestam, kas gada pārskata kopiju elektroniskā formā nodos Uzņēmumu reģistram.

Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook