Apkopoti iedzīvotāju viedokļi par teritorijas Raiņa 4, Krāslavā, attīstību

2019. gadā tika demontēta bīstamā stāvoklī esoša daudzdzīvokļu ēka Raiņa ielā 4, Krāslavā. Šobrīd tiek plānota tuvumā esošā pagalma labiekārtošana, paralēli domājot, kā attīstīt jauniegūto zaļo zonu nojauktās ēkas vietā.

2020.gada 23.aprīļa līdz 10.maijam Krāslavas novada pašvaldība veica aptauju, kurā iedzīvotāji tika lūgti izteikt savu viedokli un priekšlikumus par konkrēto teritoriju, kā arī par Krāslavas pilsētas zaļo zonu attīstību kopumā.

Aptaujā saņemtas 127 atbildes, kā arī 7 konkrētāki priekšlikumi. Lielākais respondentu daudzums – 43,3% - ir vecumā no 26 līdz 40 gadiem, 38,6% - no 41 līdz 64 gadiem, 11% vecumā no 15 līdz 25 gadiem, 7,1% vecumā virs 65 gadiem. Vairāk nekā ¾ no dalībniekiem ir no Krāslavas, tai skaitā 18,1% no Raiņa ielas un 8,7% - Baznīcas ielā dzīvojošie.

Absolūtais vairākums - 99,2% respondentu ir pamanījuši to, ka ir nojaukta daudzdzīvokļu ēka Raiņa ielā 4 Krāslavā, un 74% uzskata, ka ēka pēc ēkas nojaukšanas jau šobrīd izskatās pietiekoši sakopta.

Atbildot uz jautājumu par prioritāri nepieciešamajiem uzlabojumiem, visvairāk atbilžu - 28,3% ir saņemtas par koku stādīšanu, 18,1% iedzīvotāju domā, ka nepieciešama kāda pilsētvides elementa ierīkošana, 16,5% domā, ka prioritāte būtu soliņu ierīkošana, 12,6% ir par puķu dobju ierīkošanu, savukārt, 8,8% ir izteikuši viedokli, ka uzlabojumi nav nepieciešami.

Lielākais skaits no konkrētākajiem priekšlikumiem par Raiņa 4 teritorijas attīstību (51 atbilde) ir bijuši par neliela skvēra veidošanu (soliņi, profesionāli veidoti apstādījumi - ziedoši košumkrūmi, koki, puķu dobes, interesanti pilsētvides elementi, tai skaitā, lai pie tiem var arī, piemēram, nofotografēties). Vairāki respondenti piedāvāja veidot skvēru kā radošuma zonu, ar īpaša dizaina soliņiem, iespējams, sadarbībā ar Krāslavas mākslas skolu, kā arī veltot to Krāslavas radošo personību piemiņai. Nākošais populārākais piedāvājums bija par rotaļu vai sporta (piemēram, āra trenažieru) laukuma izveidi. Vairāki respondenti norādīja, ka nevajadzētu veidot neko tādu, kas nevajadzīgi novērstu autovadītāju uzmanību un jebkurā gadījumā būtu īpaši jādomā par bērnu drošību, ja minētajā teritorijā tiktu veidots rotaļu laukums. Attiecībā uz rotaļu laukumu, ir saņemti arī diametrāli pretēji viedokļi, ka jaunā zaļā teritorija būtu veidojama vairāk kā atpūtas zona senioriem, jo bērniem ir izveidotas jau citas vietas. Ir iesniegti arī priekšlikumi jaunas ēkas būvniecībai, kas būtu līdzīga kādreizējām vēsturiskajām ēkām, vai arī varētu uzbūvēt jaunu funkcionālu ēku, kurā varētu izvietot, piemēram, boulinga zāli. Priekšlikumos akcentētas arī praktiskas lietas - gan tas, ka sākumā ir jāsakārto pats pagalms, uz kuru šobrīd atveras skats no ielas puses, gan tas, ka būtu jānozāģē līkā priede.

Tika saņemtas arī 48 atbildes ar priekšlikumiem citu Krāslavas pilsētas skvēru un zaļo zonu attīstībai. Vairāki respondenti komentēja, ka Krāslavā ļoti pietrūkst mūsdienīgi ierīkotu puķu dobju, ar graudzālēm un daudzgadīgajām puķēm, kādas ir daudzās citās pilsētās, īpaši – pavasarī ziedošo. Nepieciešams vairāk soliņu un atkritumu urnu (tai skaitā pils parkā un ar skatu uz Daugavu un Persteņa ezeru). Pie Persteņa un arī Zirga ezeriem jāsakārto pludmales. Nepieciešami bērnu rotaļu laukumi un sakārtoti māju iekšpagalmi. Jāatjauno un ikdienā vairāk jāpieskata Adamovas dabas taka, kuru apmeklējot visi pilsētas ciemiņi. Jāveido promenāde gar Daugavu. Nepieciešams īstenot vairāk starpinstitucionālu (Būvvalde, Mākslas skolas, BJC, mākslinieki, amatnieki, daiļdārznieki, PA Labiekārtošana utt.) projektu. Vairāki priekšlikumi bijuši par to, ka Krāslavā kopumā nepieciešams ierīkot vairāk pilsētvides elementu, saistītu tieši ar Krāslavu un tās vēsturi.

Tika minētas arī vairākas sakārtojamās zaļās zonas un ēkas, kas atrodas privātīpašumā, bet veido pilsētas koptēlu – bijušās viesnīcas teritorija, Berendejevka, Adamovas skatu laukums, ēka netālu no domes Pārceltuves ielā, teritorija aiz baznīcas līdz Studentu ielai un slēgtā veikala “Jumis” skatlogi.

Paldies par ikkatru no iesniegtajiem priekšlikumiem, kas ir apkopoti iesniegti domes vadībai. Pārsteiguma balvas par konkrētākiem priekšlikumiem no Krāslavas novada domes saņems Jeļena Bluse, S. Virza un Nataļja Raubiško.

Nepasliktinoties situācijai saistībā ar pašvaldības budžetu Covid 19 seku mazināšanas pasākumiem, daudzdzīvokļu māju pagalma ceļu infrastruktūru Baznīcas – Raiņa ielā varētu labiekārtot jau šogad, savukārt, nākošgad varētu plānot budžetā teritorijas attīstību Raiņa ielā 4.

 

Ināra Dzalbe

Attīstības nodaļas vadītāja

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook