Aktualitātes projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2021./2022. m. g.

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” arī 2021./2022. mācību gadā turpina savu darbību, jo tika pagarināts līdz 2023. gada 31. decembrim, kā mērķauditorija šajā periodā tika iekļauti arī 1. – 4. klašu skolēni.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas, jaunizveidotajā Krāslavas novadā, 2021./2022. mācību gadā, projektā turpina darbu Andrupenes pamatskola, Priežmalas pamatskola, Ezernieku vidusskola un Dagdas vidusskola. Kā jauni projekta dalībnieki ar 1. semestri projektā iesaistījās Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Robežnieku pamatskola un Indras pamatskola. Skolām, kas uzsāka projekta realizēšanu šajā mācību gadā, tika novadīts ievadseminārs, kas palīdzēja skolotājiem saprast viņu galvenos veicamos pienākumus.

Pirmajā semestrī tika sastādīti 67 individuālie atbalsta pasākumu plāni izglītojamiem un projekta īstenošanā iesaistīti 48 pedagogi, kas sniegs skolēniem individuālo atbalstu latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā, dabaszinībās, bioloģijā, vēsturē, mazākumtautību valodā, vizuālajā mākslā un citos mācību priekšmetos. Dažiem skolēniem atbalsts tiks sniegts arī no skolas psihologa puses.

Ņemot vērā sarežģīto epidemioloģisko situāciju valstī un mainīgos apstākļus, projekts paredz, ka individuālās konsultācijas drīkst sniegt arī attālināti. Bet skolu ziņā ir izvērtēt situāciju un pieņemt lēmumu – šo iespēju izmantot vai nē.

Regīna Pauliņa,
Dagdas pilsētas un pagastu apvienības
Izglītības un sporta nodaļas vadītāja
un projekta koordinatore Krāslavas novadā

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook