Aktualitātes projektā Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2021./2022. m. g.

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” uzsāk savu trešo periodu, jo tika pagarināts uz diviem mācību gadiem. Pēc administratīvi teritoriālās reformas, jaunizveidotajā Krāslavas novadā, 2021./2022. mācību gadā, projektā turpinās darbu Andrupenes pamatskola, Priežmalas pamatskola, Dagdas vidusskola, Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Krāslavas ģimnāzija, Robežnieku pamatskola un Indras pamatskola. Savukārt Ezernieku vidusskola no projekta izstājās.

Kopumā projektā plānotos pasākumus 2021./2022. mācību gadā īstenos vairāk kā 40 pedagogi. Darbība projektā tiek plānota klātienē un iespējama arī attālināti, bet ierobežotā apjomā. Vai plānotie pasākumi skolēniem tiks piedāvāti attālināti, izvērtē un lemj katra skola individuāli. Uz doto brīdi, ievērojot visus drošības pasākumus un valstī noteiktās normas, arī klātienes pasākumi, projekta ietvaros, tiek stipri ierobežoti.

Projekta realizēšanas trešajā periodā skolas drīkst izvēlēties un realizēt sešas programmas.

Pedagogu palīgi/otrais pedagogs – programmas ietvaros tiek nodrošināts pedagoga palīgs darbam mācību stundās, veidojot individualizētu atbalstu lielās mācību klasēs vai klasēs, kurās ir liels skaits skolēnu ar MT vai MG.

Mācīšanās grupas – programmas ietvaros tiek nodrošināta tematisko mācīšanās grupu izveide – noteiktu tematu (īpaši STEM) apguvei, kurā piedalīties var dažādu vecumposmu skolēni – gan tie, kuriem mācību laikā nepieciešams papildu skaidrojums, gan tie, kuri attālināto mācību laikā nav pietiekami apguvuši mācību saturā paredzētos tematus.

Laborantu programma – pedagoģiskā darba personāls, kuri nodrošina kopdarbībā ar mācību priekšmeta skolotāju pedagoģiskā darba metožu daudzveidību mācību stundās. Laborants strādā pārī ar pedagogu, atbalstot praktisko darbošanos.

Talantu programma – Mērķtiecīgi izglītības iestādē veidota mērķprogramma skolēniem ar augstiem sasniegumiem vai augstu sasniegumu potenciālu.

Pētniecības programma – Iespēja organizēt un piedāvāt nodarbības ar mērķi izzināt pasauli pašam, būt pētniekam, kurš pats atrod pasaules kopsakarības. Pētniecības programma ir nozīmīgs rīks ne vien bērnu zināšanu līmeņa paaugstināšanai, bet arī emocionālās labsajūtas veicināšanai mācību procesā un motivācijas paaugstināšanai. Pedagogs veido tādu mācību vidu un tādus uzdevumus, lai skolēniem rastos iespēja piedzīvot dabas zinātnes praktiski – iepazīstot pētot un veidojot savu pasaules skatījumu, tādējādi bērnos attīstot zinātkāri.

Interešu izglītība – skolas var turpināt jau iepriekšējos projekta posmos iesāktās inovatīvās interešu izglītības programmas STEM un vides jomā, kā arī ieviest jaunas, atbilstoši skolas attīstības vajadzībām.

Skolas izvērtēja savas vajadzības, vēlmes un iespējas, katra pieņēma lēmumu, kuras programmas trešajā projekta posmā realizēs.

Indra pamatskola realizēs pedagogu palīga/otrā pedagoga programmu.

Robežnieku pamatskola realizēs mācīšanās grupas un talantu programmu.

Priežmalas pamatskola realizēs pedagogu palīga/otrā pedagoga, mācīšanās grupas, interešu izglītības un pētniecības programmu.

Krāslavas Varavīksnes vidusskola realizēs pedagogu palīga/otrā pedagoga, mācīšanās grupas, talantu programmu, interešu izglītības un pētniecības programmu.

Krāslavas ģimnāzija realizēs pedagogu palīga/otrā pedagoga, laboranta programmu, pētniecības programmu, mācīšanās grupas, interešu izglītību un talantu programmu.

Dagdas vidusskola realizēs pedagogu palīga/otrā pedagoga, interešu izglītības un talantu programmu.

Andrupenes pamatskola realizēs mācīšanās grupas, interešu izglītības un pedagogu palīga/otrā pedagoga programmu.

Jācer, ka ārējie un iekšējie apstākļi ļaus projektā darboties gana aktīvi un tas, savukārt, nesīs panākumus.

Regīna Pauliņa, 
Dagdas pilsētas un pagastu apvienības
Izglītības un sporta nodaļas vadītāja
un projekta koordinatore Krāslavas novadā

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook