2009.gada 29.decembrī plkst.15:00 notika Krāslavas novada domes sēde

SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ TIKA IZSKATĪTI SEKOJOŠI JAUTĀJUMI:

01.    Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
02.    Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūru „Krāslavas Slimokase”
03.    Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu ELFLA projektos
04.    Par grozījumiem Krāslavas novada domes lēmumā
05.    Par līdzekļu piešķiršanu
06.    Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
07.    Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu
08.    Par ēkas Artilērijas ielā 4, Krāslavā pārņemšanu Krāslavas novada pašvaldības īpašumā
09.    Par grozījumiem Krāslavas novada domes štatu sarakstā
10.    Par ilgtermiņa ieguldījumiem
11.    Par aizdevumu grafika grozīšanu
12.    Par SIA „Krāslavas slimnīca” reorganizāciju
13.    Par Krāslavas novada domes struktūrvienībām
14.    Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no uzskaites
15.    Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības 2009.gada budžetā
16.    Par bezcerīgiem parādiem
17.    Par Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirkni
18.    Dzīvokļu jautājumi
19.    Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
20.    Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
21.    Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 
22.    Zemes jautājumi
23.    Par Krāslavas novada  Kombuļu pagasta zemes piekritību Krāslavas novada pašvaldībai
24.    Par Krāslavas novada  Skaistas pagasta zemes piekritību Krāslavas novada pašvaldībai
25.    Par Krāslavas novada  Kalniešu pagasta zemes piekritību Krāslavas novada pašvaldībai
26.    Par Krāslavas novada  Indras pagasta zemes piekritību Krāslavas novada pašvaldībai
27.    Par Krāslavas pilsētas zemes piekritību un izmantošanu zemes reformas pabeigšanai
28.    Adresācijas jautājumi
29.    Par Krāslavas novada  teritorijas plānojumu
30.    Par Krāslavas novada domes interneta portāla nolikumu un maksas pakalpojumiem
31.    Par grāmatvedības instrukciju apstiprināšanu
32.    Par licenču izsniegšanu
33.    Par grozījumiem Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centra „Mūsmājas” štatu sarakstā
34.     Par grozījumiem p/a „Labiekārtošana K” štatu sarakstā
35.    Par Kaplavas pagasta pārvaldes materiālo vērtību un saistību pārņemšanu
36.    Par Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja iecelšanu
37.    Par izpilddirektora vietnieka iecelšanu
38.    Par Krāslavas rajona pašvaldības budžeta grozījumiem 2009.gadamDomes priekšsēdētājs                        G.Upenieks

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook