SIA “Krāslavas slimnīca” paziņo, ka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota SIA “Krāslavas slimnīca” īpašumā esoša kustamā manta – automašīna Skoda SuperB, valsts reģistrācijas numurs HS7573.

          Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 4360,00…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā, Krāslavas novadā, kas sastāv no jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas 681,90  m2 platībā ar konteinera tipa katlu, kuru paredzētas uzbūvēt līdz 2020.gada…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – zemes gabals 591 m2 platībā, Tirgus ielā 2A, Krāslavā,…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.15, Rīgas ielā 149, Krāslavā, ar kopējo…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.47, Ezera ielā 16, Krāslavā, ar kopējo…

Lasīt vairāk

VAS „Latvijas Pasts” informē, ka pieņemti lēmumi par trīs Krāslavas novada teritorijā esošu nekustamo īpašumu atsavināšanu izsoles kārtībā. Īpašumu izsoles notiks Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā:

  1. 20.09.2019. plkst.13:00 izsole ar…
Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – zemes gabals 0,0928 ha platībā un dzīvojamā māja 62,1 m2…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina mutisku pirmo izsoli par Pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6001 002 1323) daļu 3035 m² platībā, kas atrodas Indras ielā 32, Krāslavā, Krāslavas novadā, turpmāk tekstā – Objekts,…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums ,,Lidmašīnas” – zemes gabals 5,95 ha platībā, Indras…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra Nr.6001 002 1323), kas sastāv no zemes gabala 2622 m2 platībā un būves 742,1 m2 platībā, turpmāk tekstā – Objekts, nomas tiesību…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija informē, ka 2019.gada 14.jūnijā ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 6001 002 1323 8001) 12046 m2 platībā, kas atrodas Indras ielā 32, Krāslavā.

Apbūves…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.80, Aronsona ielā 14, Krāslavā, ar kopējo…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina mutisku pirmo izsoli par Pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6001 002 1323) daļu (zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 6001 002 1323 8001) 12046 m² platībā (saskaņā ar zemes…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija informē, ka 2019.gada 24.maijā ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 6084-005-0141-8002) 2 ha platībā, daļas no nekustamā īpašuma “Napoleoni”, kas atrodas…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina mutisku pirmo izsoli par Pašvaldības īpašumā esošās neapbūvētās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 6084-005-0141-8002) 2 ha platībā (saskaņā zemes vienības daļas robežu plānu) no nekustamā īpašuma ar kadastra…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija informē, ka 2019.gada 10.maijā ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma - Telpu Nr.2, Nr.3 un Nr.4 (kadastra apzīmējums 6088 006 3010 004) ar kopējo platību 111,7 m2, Skolas ielā 1, Skaistā nomas tiesību izsole.

No…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma – telpu Nr.2, Nr.3 un Nr.4, Skolas ielā 1, Skaistā, Skaistas pagastā, Krāslavas novadā (kadastra apzīmējums 6088 006 3010 004), 111,7 m2 platībā, turpmāk tekstā – Objekts, nomas…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6086 006 0093 daļai 16,1 ha platībā Krāslavas novada Robežnieku pagastā.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6084 003 3012 daļai 63,59 ha platībā Krāslavas novada Piedrujas pagastā.

Lasīt vairāk