Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļa

 

Adrese: Brīvības iela 13, Krāslava, LV-5601, Latvija

Tālrunis: +371-65624185

Fakss: +371-65624185

E-pasts: dzimtsaraksti(@)kraslava(.)lv

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ināra Ūdre

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Marina Karaļūne 

Dzimtsarakstu nodaļas lietvede Ina Maļinovska

 

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:      8:00 - 12:00; 12:30 - 17:15

Otrdiena:        8:00 - 12:00; 12:30 - 17:15

Trešdiena:      8:00 - 12:00; 12:30 - 17:15

Ceturtdiena:   8:00 - 12:00; 12:30 - 17:15

Piektdiena:     8:00 - 13:00

Brīvdienas:    sestdiena, svētdiena.

Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu.

 

 

Dzimtsarakstu nodaļa pieder pie tiesību aizsardzības institūcijām. Par to dibināšanas datumu uzskata 1921. gada 18. februāri, kad Latvijas Satversmes sapulce pieņēma likumu “Par civilstāvokļu aktu reģistrāciju”. Tajā teikts, ka “civilstāvokļu aktu reģistrāciju pārzin laicīgas iestādes, kuras sauc par dzimtsarakstu nodaļām”. Līdz tam laulības, dzimšanas un miršanas gadījumus reģistrēja tikai baznīcās.

1922. gada 1. jūnijā Krāslavas miestā tika nodibināta dzimtsarakstu nodaļa, Krāslavas pagastā - 1922. gada 15. jūnijā, Kaplavas (Bornes)- 1922. gadā, Piedrujas (Indras)- 1923. gada 1. jūlijā, Skaistas   ( Izabelinas) -1926.gada 15.janvārī , Pustiņas ( Robežnieku ) 1926.gada 1.februārī, Aulejas 1926.gada 1.aprīlī, Izvaltas 1929.gada 20.janvārī.

Krāslavas rajons izveidots 1949. gada 31. decembrī, attiecīgi izveidota Krāslavas rajona dzimtsarakstu nodaļa, kura pastāvēja līdz 1993. gada 31. decembrim. 1994. gada 1. janvārī  visās pašvaldībās tika nodibinātas dzimtsarakstu nodaļas.

2002. gadā,  apvienojoties Krāslavas pilsētas un Krāslavas pagastam, tika izveidota Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļa.

Ar 2009. gada 31. decembri Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā civilstāvokļa aktu reģistrāciju veic Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļa.

Nodaļas arhīvā glabājas visa Krāslavas rajona dzimtsarakstu dokumenti no 1906. gada līdz 1993. gadam, kā arī Krāslavas pilsētas un Krāslavas, Aulejas, Indras, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas, Kombuļu, Krāslavas, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas un Ūdrīšu pagastu dzimtsarakstu nodaļu reģistri līdz 1994. gadam.

 

Personas, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt  laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības, var tās saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām - pilnvaru).

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442

Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501

LR MK 2013.g.03.09. noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem. http://m.likumi.lv/doc.php?id=259879

MK 24.09.2013. noteikumi Nr. 906 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu. http://m.likumi.lv/doc.php?id=260214

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātiene   -   Laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības var pieprasīt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām - pilnvaru).

Korespondence   -   Iesniegumu laulības, dzimšanas un miršanas apliecības saņemšanai var nosūtīt pa pastu jebkurai dzimtsarakstu nodaļai

Fakss   -   Iesniegumu  atkārtotas laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības saņemšanai var nosūtīt pa faksu jebkurai dzimtsarakstu nodaļai

Portāls   -   Laulības, dzimšanas un miršanas apliecības var pieprasīt portālos                      

www.e-pakalpojumi.lv    www.latvija.lv

 

E-pakalpojuma adrese:  http://www.e-pakalpojumi.lv

 

Iesniegumu veidlapas

 

Maksājumu par saņemto pakalpojumu var veikt :

Krāslavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90001267487, SEB bank, konts Nr. LV83UNLA0023013130001

Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību persona saņem klātienē dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un pilnvaru (ja dokumentu saņem pilnvarota persona). 

 

Pamatojoties uz MK 2013. gada 27. septembra "Noteikumiem Nr. 906 par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" valsts nodevas likmes ir šādas:

 

Laulības reģistrācija (valsts nodeva –  14 EUR)

 Iesniedzamie dokumenti: 

• iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā),

• pases,

• dokuments par iepriekšējās laulības pārtraukšanu, ja stājas atkārtotā laulībā,

• ārvalstniekiem – savas valsts izziņa par to, ka nav šķēršļu laulības reģistrācijai Latvijas Republikā.

 

Jaundzimušo  reģistrācija (bezmaksas)

Iesniedzamie dokumenti:

• medicīnas apliecība par bērna dzimšanu,  

• vecāku pases,

• laulības apliecība.

 

Paternitātes  atzīšana (bezmaksas)

Iesniedzamie dokumenti:

• vecāku kopējs iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā) vai tiesas spriedums,

• medicīnas apliecība par bērna dzimšanu vai bērna dzimšanas apliecība,

• vecāku pases.

 

Miršanas fakta reģistrācija (bezmaksas)

Iesniedzamie dokumenti:

• medicīnas apliecība par nāves cēloni, 

• mirušās personas pase.

 

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa (valsts nodeva 71.14 EUR)

Iesniedzamie dokumenti:

• iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā),

• personas pase,

• dzimšanas apliecība,

• fotokartiņa,

• citi lietā nepieciešamie dokumenti.

 

Reģistra aktualizēšana vai atjaunošana (valsts nodeva - 7 EUR)

Iesniedzamie dokumenti:

• Iesniegums,

• personas pase,

• citi lietā nepieciešamie dokumenti.

 

Atkārtotas apliecības izsniegšana (valsts nodeva -  7 EUR)

Iesniedzamie dokumenti:

• iesniegums,

• dokumenta saņēmēja pase.

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” maksa par Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem ir šādas: 

 

1.Laulības reģistrācija – 11.38 EUR

 

2.Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija:

2.1.dzimtsarakstu nodaļas telpās – 21.34 EUR (bez PVN)

2.2. ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām Krāslavas pilsētā - 35.57 EUR (bez PVN)

2.3. ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām Krāslavas novadā -   85.37 EUR (bez PVN)

 

3.Svinīga kāzu jubilejas ceremonija dzimtsarakstu nodaļā – 14.23 EUR (bez PVN)

4.Svinīga bērnu dzimšanas reģistrācijas ceremonija – 14.23 EUR (bez PVN)

5.Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apstiprinošs izraksts no reģistra –  2.85 EUR (bez PVN)

6.Izziņas sagatavošana par ziņu neesamību arhīvā, ja civilstāvokļa aktu reģistru grāmatas nav saglabājušās - 2.85 EUR

7.Izziņas sagatavošana par ziņu neesamību arhīvā, ja civilstāvokļa aktu reģistru grāmatas saglabājušās, bet pieprasītās ziņas nav atrodamas - 2.85 EUR (bez PVN)

8.Vienas arhīva vienības no reģistru grāmatas ziņu sniegšana, bez civilstāvokļa aktu apliecinoša dokumenta izsniegšana ( dzimtas koka apzināšana, dati kapakmeņu izgatavošanai, u.c.) – 1.42 EUR (bez PVN)

Samaksu reglamentējošie noteikumi

Domes lēmums

MK noteikumi Nr.906

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums