Projekta nosaukums, Nr., cita informācija par projektu

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana Krāslavas novada Piedrujas, Indras un Robežnieku pagastos”

Nr. 19-03-A00702-000044

Atbalsta institūcija: Lauku atbalsta dienests (www.lad.gov.lv)

Fonda nosaukums: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Pasākums: Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos (A007.02)

Pasākuma mērķis: atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Pārbūvēt pašvaldības grants ceļu posmus:

  • Piedrujas pagastā ceļa Pi-6 “Stremki - Lupandi” posmu 3,45 – 4,69 km
  • Indras pagasta ceļa In-1 “Vaivodi – Rusakova - Indra” posmu 0,00 – 1,85km
  • Robežnieku pagasta ceļa Ro-30 “Pleiku apbraucamais ceļš” posmu 0,45 – 0,9 km
 

Projekta apraksts

Projekta ietvaros tika veikta trīs pašvaldības ceļu posmu pārbūve Piedrujas, Indras un Robežnieku pagastos. No projekta līdzekļiem tika attiecināta ceļu pārbūve, būvuzraudzība, būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība:

  • Ceļa Pi-6 “Stremki - Lupandi” pārbūvi veica SIA “VTV 14”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “ACM Projekti”, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību nodrošināja SIA “M1 PROJEKTI”. Kopējās ceļa pārbūves izmaksas ir 148 977,72 EUR.
  • Ceļa In-1 “Vaivodi – Rusakova - Indra” pārbūvi veica SIA “Relat Būve”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Semita”, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību nodrošināja SIA “M1 PROJEKTI”. Kopējās ceļa pārbūves izmaksas ir 228 483,13 EUR.
  • Ceļa Ro-30 “Pleiku apbraucamais ceļš” pārbūvi veica SIA “VTV 14”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “ACM Projekts”, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību nodrošināja SIA “M1 PROJEKTI”. Kopējās ceļa pārbūves izmaksas ir 70 338,56 EUR.

Projekta rezultātā labuma guvēji (uzņēmumi, kuri projektā plānoto ceļus izmanto savas uzņēmējdarbības vajadzībām):

  • Vismaz 10 z/s
  • Vismaz 7 p/s
  • Vismaz 1 SIA
 

Īstenošanas laiks

31.07.2019. – 30.01.2020.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

Kopējās projekta izmaksas:

Kopējās attiecināmās izmaksas:

ELFLA finansējums (90%)

Pašvaldības līdzfinansējums (10 %)

Pašvaldības papildus ieguldījums:

447 799,41 EUR

438 482,30 EUR

394 634,07 EUR

43 848,23 EUR

9 317,11 EUR

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja:

Aina Dzalbe

Tālr. 65620286, e-pasts aina.dzalbe(@)kraslava(.)lv

 

Ceļu inženieris:

Vladimirs Bluss

Tālr. 65620031, e-pasts celi(@)kraslava.lv

 

Publicitāte par projektu: