Skip to main content

Projekta nosaukums, Nr., cita informācija par projektu

Sociālo pakalpojumu piedāvājuma attīstība Krāslavas novadā, nodrošinot specializētā transporta pakalpojumus personām ar apgrūtinātu pārvietošanos”

Nr.19-03-AL33-A019.2201-000002

Atbalsta institūcija: Lauku atbalsta dienests (www.lad.gov.lv)

Fonda nosaukums: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Pasākums: Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (19.2)

Rīcība: Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

VRG

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība”

Projekta mērķis

Projekta virsmērķis ir nodrošināt jaunu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību Krāslavas novadā, uzlabojot noteiktu iedzīvotāju mērķgrupu dzīves kvalitāti.

Projekta apakšmērķis ir nodrošināt lielāku mobilitāti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem funkcionāliem un kustību traucējumiem Krāslavas novadā, iegādājoties multifunkcionālu specializēto transportlīdzekli.

Projekta apraksts

Krāslavas novada dome ir veikusi iepirkuma procedūru un atklāta konkursa rezultātā 2019. gada 26.novembrī ir noslēgts līgums ar SIA „Moller Auto” par jaunas automašīnas Volkswagen Crafter, kas pielāgota personām ar apgrūtinātu pārvietošanos, piegādi līdz 2020. gada aprīļa beigām.

Īstenošanas laiks

01.08.2019. – 31.05.2020.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

Kopējās projekta izmaksas:

Kopējās attiecināmās izmaksas:

ELFLA finansējums (90%)

Pašvaldības līdzfinansējums (10 %)

Pašvaldības ieguldījums no budžeta līdzekļiem:

54 394,00 EUR

50 000,00 EUR

45 000,00 EUR

5 000,00 EUR

4 394,00 EUR

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja:

Ināra Dzalbe

Tālr. 65620032,

E-pasts inara.dzalbe(@)kraslava(.)lv

 Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē 
ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm