Informācija sagatavota Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLB-2-254 „Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu pieejamības uzlabošana caur robežšķērsošanas punktu Kaplava – Pļusi” / „Kaimiņu ceļš” ietvaros.

 

Par projektu

 

Vienkāršotā robežšķērsošana

 

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas izsniedz, pamatojoties uz Pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstiem, kurus sastāda pierobežas teritorijas vietējās pašvaldības. 

Iesniegumu pieņemšana datu iekļaušanai Pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstā notiek saskaņā ar likumu "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu". Parakstīta Rīgā 2010.gada 23.augustā. (http://likumi.lv/doc.php?id=241033
Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošana paredz izveidot vietējās pierobežas satiksmes režīmu, kas veicina kaimiņvalstu iedzīvotāju personīgos kontaktus, sekmē abu pušu tirdzniecību, savstarpēju kultūras apmaiņu un reģionālo sadarbību. Vienkāršotā robežšķērsošana sniedz iespēju abu valstu pavalstniekiem šķērsot ārējo robežu, izmantojot vietējās pierobežas satiksmes atļaujas.
Pierobežas teritorijā ietilpst Baltkrievijas Republikas  un Latvijas Republikas administratīvi teritoriālās vienības, kas piekļaujas Latvijas un Baltkrievijas robežai un atrodas ne tālāk kā 30 km no tās. Ja daļa no šādas teritorijas atrodas 30 līdz 50 km no robežas, tad arī tā tiek uzskatīta par pierobežas teritorijas daļu.
Saņemt pierobežas satiksmes atļaujas, lai vienkāršotā kārtībā šķērsotu robežu var:

 • pierobežas teritoriju iedzīvotāji, kuri šeit dzīvo ne mazāk kā vienu gadu, kā arī viņu laulātie, vecāki, vecvecāki, nepilngadīgi bērni, nepilngadīgi adoptētie un  aizbilstamie, nepilngadīgi mazbērni un mazmazbērni, ar kuriem ir kopīga saimniecība;
 • radinieki – vienas Puses valsts pierobežas teritoriju iedzīvotāji, kuriem ar otras Puses valsts pierobežas iedzīvotājiem ir šādas attiecības: vecāki, bērni, brāļi un māsas, pusbrāļi un pusmāsas, laulātie, vecvecāki, vecvecmātes, vecvectēvi, mazbērni, mazmazbērni, tēvabrāļi, mātesbrāļi, tēvamāsas, mātesmāsas, brāļadēli, māsasdēli, brāļameitas, māsasmeitas, znoti, vedeklas, laulāto māsas un brāļi, laulāto vecāki, adoptētie, adoptētāji.

Vietējās pierobežas satiksmes atļauju izsniegšanu Latvijas Republikas pierobežas teritorijas iedzīvotājiem īsteno Baltkrievijas ģenerālkonsulāts Daugavpilī. Savukārt vietējās pierobežas satiksmes atļaujas Baltkrievijas Republikas pierobežas teritorijas iedzīvotājiem izsniedz Latvijas Republikas konsulāts Vitebskā.

 

Pierobežas teritoriju saraksts

 

Latvijas Republikā:

Republikas pilsēta:    Daugavpils


Aglonas novadā:       Aglonas, Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagasti.


Dagdas novadā:        Dagdas pilsēta un Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas,                                          Svariņu, Šķaunes pagasti.


Daugavpils novadā:   Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Kalkūnes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes,                                                         Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores, Vecsalienas, Višķu pagasti.


Ilūkstes novadā:       Šēderes pagasts.


Krāslavas novadā:     Krāslavas pilsēta un Aulejas, Indras, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas, Kombuļu, Krāslavas, Piedrujas,                                                  Robežnieku, Skaistas, Ūdrīšu pagasti.


Ludzas novadā:         Briģu, Istras, Nirzas, Pildas, Rundēnu pagasti.


Rēzeknes novadā:     Kaunatas pagasts.


Zilupes novadā:        Zilupes pilsēta un Lauderu, Pasienes, Zaļesjes pagasti.

 

Baltkrievijas Republikā:

Verhņedvinskas rajonā: Bigosovo, Čapajeva, Sarjas, Osvejas, Kohanoviču, Belkovščinas ciemu Deputātu padomes, pilsēta – Verhņedvinska.


Mioru rajonā:               Povjatjes, Perebrodjes, Dolginovo, Mioru, Novij Pogosta, Turkovo ciemu Deputātu padomes, pilsēta – Мiori.


Braslavas rajonā:         Drujas, Pļusu, Slobodkas, Opsas, Daļokiju, Ahremovcu, Mežanu, Teterku, Vidzu ciemu                                                                   Deputātu padomes, pilsēta – Braslava, ciemats – Vidzi.

 

Šo pilsētu un pagastu iedzīvotājiem, iesniedzot pieteikumu iekļaušanai iepriekš minētajos pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstos, ar dokumentiem (izziņām u.c.) jāpamato brauciena mērķi.

 

Brauciena mērķi:

 • regulāra piedalīšanās kultūras, izglītības, zinātniskos un sporta pasākumos, ko rīko pušu valstu valsts pārvaldes institūcijas un iestādes, vai to organizēšana;
 • piederošs vai valdījumā esošs nekustamais īpašums;
 • radinieku apmeklēšana, radinieku apbedījuma vietu apmeklēšana;
 • medicīniskās palīdzības saņemšana;
 • piedalīšanās pasākumos, kas saistīti ar vietējām tradīcijām un reliģisku rituālu piekopšanu;
 • regulāru kontaktu īstenošana saimnieciskas darbības jomā bez tiesībām strādāt.

 

Dokumentu saraksts, kas Vienošanās ietvaros apliecina ieceļošanas mērķi pierobežas teritorijā

 

Atļaujas tiek izsniegtas vairākkārtīgai robežas šķērsošanai, ar derīguma termiņu no viena gada līdz pieciem gadiem, nepārsniedzot uzturēšanās ilgumu valstī 90 dienas no pirmās ieceļošanas dienas.

 

Valsts nodeva

 

Par atļaujas pieteikuma izskatīšanu ir noteikta valsts nodeva 20 EUR apmērā. Pamatojoties uz abpusējību, no nodevas samaksas var tikt atbrīvoti pensionāri, invalīdi un bērni līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam.
Atļauju izsniedz 20 darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas dienas.

 

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai pierobežas teritoriju iedzīvotāji Baltkrievijas ģenerālkonsulātā Daugavpilī iesniedz šādus dokumentus:

 • derīgu ceļošanas dokumentu;
 • aizpildītu anketu, kas pieejama http://belarusfacts.mfa.gov.by/docs/anketa_border.pdf vai var izkopēt šeit
 • Ierodoties konsulātā, līdzi jābūt visiem dokumentu oriģināliem (izziņas, dzimšanas apliecība, laulības apliecība);
 • 2 krāsainas fotogrāfijas (3x4cm);
 • dokumentu, kas apliecina, ka ir noslēgts medicīniskās apdrošināšanas līgums.


Nepieciešamības gadījumā ģenerālkonsulāts var pieprasīt dokumentus, kas pierāda nepieciešamību vairākkārtējai Baltkrievijas Republikas pierobežas apmeklēšanai, kā arī izziņu par deklarēto dzīves vietu.

 

Vienkāršotās robežšķērsošanas atļauju var saņemt Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulātā Daugavpilī (iepriekš piesakoties)

Tālrunis: + 371 654 20965

E-pasts: latvia.daugavpils(@)mfa.gov(.)by

Adrese: 18. novembra iela 44, LV-5403, Daugavpils, Latvija

Mājas lapa: http://latvia.mfa.gov.by/ru/daugavpils/

 

 

Robežu šķērso bez vīzām

 

Pierobežas iedzīvotāji robežu var šķērsot bez vīzām robežšķērsošanas punktos, kas atvērti starptautiskai un divpusējai satiksmei, uzrādot derīgus ceļošanas dokumentus ar vietējās pierobežas satiksmes atļaujām. Abu valstu pierobežas teritoriju iedzīvotājiem nav vajadzīgas caurlaides, lai atrastos pierobežas joslā (pierobežas zonā). 
Ja, viesojoties Baltkrievijā, pazaudē, sabojā ceļošanas dokumentus vai pierobežas satiksmes atļauju, tad nekavējoties jāziņo par to iekšlietu organizācijai, kas bez maksas izdos piecas dienas derīgu izziņu par notikušo faktu. Tā būs pagaidu atļauja atgriezties savā dzīvesvietā, pierobežas teritorijā. 
Savukārt, lai saņemtu jaunus ceļošanas dokumentus nozaudēto vietā (bez kuriem robežas šķērsošana nebūs iespējama) ir jāgriežas tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā (Latvijas Republikas vēstniecībā Minskā vai konsulātā Vitebskā). Ņemot vērā to, ka abas šīs pārstāvniecības atrodas ārpus pierobežas zonas, starpvaldību vienošanās paredz Jums tiesības doties uz tām ar nolūku saņemt jaunus ceļošanas dokumentus. Pārējos gadījumos pierobežas teritorijas atstāšana ir administratīvs pārkāpums.

 

Latvijas Republikas vēstniecība Minskā
Tālrunis: + 375 17 211 3033
Adrese: 6a Doroshevicha Str., Minsk 220013, Belarus
E-pasts: embassy.belarus(@)mfa.gov(.)lv
Mājas lapa: http://www.mfa.gov.lv/belarus/


Latvijas Republikas konsulāts Vitebskā 
Tālrunis: + 375 212 426 518; + 375 212 426 519 
E-pasts: consulate.vitebsk(@)mfa.gov(.)lv
Adrese: B.Hmeļņicka iela 27a, Vitebska, Baltkrievija 
Mājas lapa: http://www.am.gov.lv/lv/belarus/konsulats/

 

 

Pārbaude uz robežas

 

Vietējās pierobežas satiksmes robežšķērsošanas vietā tiek veikta robežpārbaude un radiometriskā kontrole, pamatojoties uz MK not. Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm" (27.07.2010.).

 • Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nodokļu atvieglojuma piemērošanu robežkontroles punktu atļauts šķērsot valsts robežu ar personīgajā bagāžā esošajām mantām un precēm, kā arī ar transportlīdzekļos īpašajos konteineros esošu degvielu un smērvielām, kam ir piemērojams atbrīvojums no muitas nodokļa samaksas.
 • Saskaņā ar veterinārmedicīnas jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām mājas (istabas) dzīvnieku nekomerciāla ievešana ir aizliegta.

Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu caur robežpārejas punktu atļauts šķērsot pierobežas teritoriju iedzīvotājiem, pārvietojoties kājām vai transporta līdzekļos (svars nepārsniedz 3,5 tonnas) ar personīgajā lietošanā paredzētajām precēm, kas nav jādeklarē.

 

Ar nodokli neapliek

 

Iebraucot Latvijā no Baltkrievijas, preces, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā, neapliek ar muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli, ja to kopējā vērtība vienai personai nepārsniedz:

 • 299 EUR , ja ceļojat pa sauszemi;
 • bērni līdz 15 gadiem, neatkarīgi no ieceļošanas veida, drīkst ievest preces personiskai lietošanai, ja to vērtība nepārsniedz 284.57 EUR.

Personīgā bagāža - jaunas, nelietotas preces, kas ir paredzētas tikai ceļotāja vai viņa ģimenes personīgai lietošanai vai dāvanām, ja šādu preču veids un daudzums neliecina par to, ka tās ieved komerciāliem nolūkiem.

 

Kopējā vērtībā neiekļauj:

 • tās personīgās bagāžas vērtību, ko ceļotājs ieved uz laiku vai ieved atpakaļ pēc pagaidu izvešanas;
 • ceļotāja personiskajām vajadzībām nepieciešamo zāļu vērtību;
 • tabakas izstrādājumus, alkoholiskos dzērienus un degvielu, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā, ievērojot likuma „Par akcīzes nodokli” 21.panta ceturtajā daļā noteiktos daudzuma ierobežojumus.

Ar 2012.gada 1.janvāri ne biežāk kā vienu reizi septiņās dienās bez nodokļu nomaksas savam patēriņam drīkst ievest:

 

Tabakas izstrādājumus:

 • 40 cigaretes vai
 • 20 cigarillas (cigāri, kas katrs sver ne vairāk par 3 gramiem) vai
 • 10 cigārus vai
 • 50 gramus smēķējamās tabakas vai
 • tabakas izstrādājumus jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus.

 

Alkoholiskos dzērienus:

 • 1 litru destilētu dzērienu un alkohola, ja alkohola saturs pārsniedz 22%; nedenaturētu etilspirtu ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% un vairāk vai
 • 2 litrus destilētu dzērienu, alkohola un aperitīvu uz vīna vai alkohola bāzes, kuru alkohola saturs nepārsniedz 22%; dzirkstošo vīnu, deserta (liķiera) vīnu;
 • iepriekš minētos alkoholiskos dzērienus jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus;
 • 4 litrus nedzirkstošo (negāzēto) vīnu;
 • 16 litrus alus.

Personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, atbrīvojumi no nodokļu maksājumiem tabakas un alkoholisko izstrādājumu ievešanai netiek piešķirti.

 

Naftas produktus (degvielu):

 • transportlīdzekļa degvielas standarttvertnē;
 • degvielas pārvietojamās tvertnēs - ne vairāk kā 10 litrus vienam transportlīdzeklim.

 

Bezalkaholiskos dzērienus un kafiju

 • Ievērojot preču pārvietošanai noteiktos preču vērtības ierobežojumus. Ievedot no Baltkrievijas, bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, jāievēro arī  noteiktie pārtikas preču ievešanas daudzuma ierobežojumi – personīgajā bagāžā nekomerciālos nolūkos drīkst ievest  pārtikas preces, kas nesatur dzīvnieku izcelsmes produktus, ja to kopējais svars nepārsniedz 10 kg.

 

Nedrīkst ievest:

 • Gaļu, gaļas produktus (speķis, svaigu vai apstrādātu gaļu, t.sk. putnu gaļu, dzīvnieku taukus, dažāda veida desas, gaļas konservus, ar gaļu pildītus vai to saturošus mīklas izstrādājumus, makaronus, mērces, zupas u.c.)
 • Pienu, piena produktus (pienu, jogurtu, krējumu, biezpienu, kefīru, sieru, sviestu, iebiezināto pienu, saldējumu u.c.)
 • Dzīvnieku barību, kuras sastāvā ir gaļa vai piens.

Pastāv arī papildus ierobežojumi no Baltkrievijas Republikas likumdošanas puses, ko drīkst ievest un izvest no Baltkrievijas republikas caur robežpārejas punktiem.
Informāciju par precēm, ko drīkst ievest Latvijas Republikā var sameklēt VID mājas lapā www.vid.gov.lv .

 

Vienkāršotā robežšķērsošana paver Jums iespējas ne vien apmeklēt savus tuviniekus, radus un draugus, kā arī tuvinieku atdusas vietas, bet arī piedāvā plašas tūrisma, atpūtas un izklaides iespējas. Baltkrievijas Republikas pierobežas zonā ir daudz brīnišķīgu tūrisma vietu, lielisku apskates objektu, plašs atpūtas piedāvājums, daudz dažādu kultūras un izklaides pasākumu.

 

Šis ir informatīva rakstura materiāls un nav uzskatāms par oficiālu dokumentu.