Privātuma politika

 

Instrukcijas

Kārtība kādā pašvaldība pieņem un izskata iesniegumus atvieglotajai robežas šķērsošanai

Kārtība kādā pašvaldība pieņem un izskata iesniegumus atvieglotajai robežas šķērsošanai IESNIEGUMS

Kārtība, kādā tiek piešķirts specializētā transporta pakalpojums


Saistošie noteikumi

Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Krāslavas novadā

Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi (konsolidēti)

Krāslavas pilsētas teritorijas un Ezerkalna ciema teritorijas, un tajās esošo ēku un būvju uzturēšana, labiekārtošana un aizsardzība (zaudējis spēku)

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Krāslavas novadā (konsolidēti)

Krāslavas novada kapsētu uzturēšanas noteikumi (konsolidēti)

Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Krāslavas novadā

Par īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam

Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Krāslavas novadā

Par klasiskā cūku mēra izplatīšanās ierobežojumiem Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Par Krāslavas novada pašvaldības simboliku

Par pašvaldības nodevām Krāslavas novadā

Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā

Par licencētajām zemūdens medībām Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros

Noteikumi par mācību maksu Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (konsolidēti)

Krāslavas novada pašvaldības darbinieku Ētikas kodekss

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Krāslavas novada pašvaldībā

Par īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam (konsolidēti)

Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2011/5 „Par īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Par pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķiršanu

Par bezdarbnieku atlases kritērijiem īstenojot aktīvo nodarbinātības pasākumu _Algotie pagaidu sabiedriskie darbi_  (konsolidēta)

Kārtība, kādā Krāslavas novada pašvaldība piešķir stipendijas speciālistu piesaistei Krāslavas novadā

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību  (konsolidēta)

Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Ūdensserviss K” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi atzīšanu par spēku zaudējušiem

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību

Par pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu - Licencētās programmas

Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Krāslavas novadā

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā”

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/14 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā”

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2018/1 „Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2011/5 „Par īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2018/2 „Par nosacījumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/3 „Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2017/13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā””

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/4 „Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2017/14 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā””

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2018/7 „Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2014/8 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas un darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Krāslavas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Par Krāslavas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei

„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2018/6 „Par Krāslavas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei””

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2016/4 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto dzērienu ražošanai Krāslavas novadā”

Krāslavas novada saistošie noteikumi Nr. 2019/6 “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Krāslavas pilsētā un Krāslavas novada ciemu teritorijās”

Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Krāslavas novadā

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2012-14 "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā" (zaudējis spēku)

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas vai nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā

Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim, kurš palicis bez vecāku gādības

Krāslavas novada saistošie noteikumi Nr. 2019/14 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim, kurš palicis bez vecāku gādības”

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2020/10 “Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2020/8 „Par Krāslavas novada pašvaldības atbalstu attālinātam mācību procesam ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību””

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/4 „Par Krāslavas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2011/13 „Par sabiedrisko kārtību Krāslavas novadā”

 


Saistošo noteikumu projekti

 

 


Nolikumi

Krāslavas novada pašvaldības nolikums

Attīstības nodaļas nolikums

Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Krāslavas novada Sociālā dienesta nolikums

Krāslavas novada pašvaldības deputātu un darbinieku atlīdzības nolikums

Krāslavas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikums

Krāslavas novada Izglītības pārvaldes nolikums

Krāslavas novada domes Dzīvokļu komisijas nolikums

Krāslavas novada domes Administratīvās komisijas nolikums


LR likumi

Par pašvaldībām
Par pašvaldību budžetiem
Par 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums
Publisko iepirkumu likums
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
Par policiju
Teritorijas attīstības plānošanas likums
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums
Republikas pilsētas domes un novada domes deputātu statusa likums