Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 16 daļa nosaka, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15.februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Ar dokumentiem var iepazīties Krāslavas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 18.kab. Tālrunis informācijai 656 81766, kontaktpersona I.Kokina.

Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli:

2020. gads

2019. gads

2021. gads