Krāslavas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra lēmumu (protokols Nr. 1, 24§) “Par Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2037. gadam un Krāslavas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2037. gadam.

Krāslavas novada ilgtermiņa attīstības vīzija: ar izcilām ainaviskajām vērtībām un daudzveidīgu kultūrvēsturisko mantojumu bagāts un atpazīstams novads Latvijas dienvidaustrumos, kur dzīvo aktīvi iedzīvotāji, ir visiem pieejama un pievilcīga dzīves vide, sakārtota infrastruktūra, laba pārvaldība, un darbojas veiksmīgi un dinamiski uzņēmumi.

Ilgtermiņa prioritātes:

 • Izglītots, radošs un aktīvs iedzīvotājs;
 • Dzīvei, darbam un atpūtai pievilcīga vide un infrastruktūra;
 • Uzņēmējdarbību atbalstoša vide.

Stratēģija

Stratēģijas kopsavilkums

Domes lēmums

Pārskats par izstrādi

Pārskata par izstrādi pielikumi


Saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra lēmumu (protokols Nr. 9, 22.§) “Par Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2037. gadam un Krāslavas novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” no šī gada 11. novembra līdz 12.decembrim tiek uzsākta Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2037. gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Krāslavas novada attīstības dokumentu kopsavilkums

Krāslavas novada ilgtspējīga stratēģija 2021. – 2037.gadam

28.10.2021. Krāslavas novada pašvaldības domes lēmums

Paziņojums par sabiedrības līdzdalību

Veidlapa priekšlikumu un/vai iebildumu sniegšanai

Paziņojums par Krāslavas novada Ilgtspējīgas stratēģijas 2021.-2027.gadam un Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes rezultātiem


Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas nosaka, ka Krāslavas novada pašvaldība kopā ar Dagdas novada pašvaldību un trīs Aglonas novada pagastiem no šī gada 1. jūlija veidos vienotu administratīvo teritoriju – Krāslavas novadu, Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu pašvaldības, balstoties uz to 2020. gada novembrī un decembrī pieņemtajiem lēmumiem, ir uzsākušas darbu pie jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Krāslavas novada attīstības programmas izstrādes.

Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2037. gadam tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Krāslavas novada attīstības programmā 2021. – 2027. gadam tiks ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, kā arī noteikts rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.

Aicinām Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu iedzīvotājus un citus interesentus izmantot sekojošas sabiedrības līdzdalības iespējas saistībā ar Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2037. gadam un Krāslavas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi:

 1. Individuālu priekšlikumu iesniegšana;
 2. Viedokļa paušana iedzīvotāju aptaujā,
 3. Dalība nozaru darba grupās;
 4. Dalība dokumentu 1. redakcijas sabiedriskajās apspriedēs.

Priekšlikumu iesniegšana

Konkrētus argumentētus priekšlikumus tālākai jaunā novada attīstībai, jo īpaši par pašvaldības kompetences sfērām, ar norādi “Priekšlikumi Krāslavas novada attīstības dokumentiem” lūgums iesniegt Krāslavas novada domei (epasts: dome@kraslava.lv, Rīgas ielā 51, Krāslavā (COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā iesniegums atstājams pastkastē pie ēkas)), Dagdas novada domei (epasts: dome@dagda.lv, Alejas ielā 4, Dagdā (COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā iesniegums atstājams pastkastē pie ēkas)), Aglonas novada domei (epasts: padome@aglona.lv, Somersētas 34, Aglonā (COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā iesniegums atstājams pastkastē pie ēkas)), Jums tuvākajā pagasta pārvaldē vai kā iesniegumu www.latvija.lv) līdz 2021. gada 31. janvārim, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni/ e-pastu).

Dalība pašvaldību rīkotajā iedzīvotāju aptaujā

Līdz 2021. gada 31. janvārim aicinām iesaistīties iedzīvotāju aptaujā, kopīgi definējot jaunā novada nozīmīgākās vērtības, dabas un kultūras objektus, prioritātes un svarīgākos projektus. Anketas var iesniegt: 1) aizpildot tiešsaistē (optimālais variants, epasti piedalās pārsteiguma balvu izlozē); 2) nosūtot elektroniski aizpildītu anketu uz e-pastu attistiba@kraslava.lv; 3) iesniedzot aizpildītās anketas papīra formā (izdrukai Paziņojuma pielikumā, kā arī “Krāslavas Vēstis” un “Dagdas Novada Ziņas” janvāra numuros) Krāslavas novada domē (Rīgas 51, Krāslavā, pasta kastītē pie ieejas), Dagdas novada domē (Alejas ielā 4, Dagdā, pasta kastītē pie ieejas), Aglonas novada domē (Somersētas 34, Aglonā, pasta kastītē pie ieejas) vai tuvākajā pagasta pārvaldē.

Anketas ir anonīmas, atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā jaunveidojamā Krāslavas novada attīstības dokumentu izstrādē. Rezultātu kopsavilkums tiks publicēts www.kraslava.lv, www.dagda.lv un www.aglona.lv.

Dalība nozaru darba grupās

2021. gada janvāra beigās – februārī plānots rīkot sekojošu tematisko darba grupu darbu:

  • Ekonomiskās attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta darba grupa,
  • Izglītības, sporta un kultūras darba grupa,
  • Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa,
  • Teritorijas un infrastruktūras plānošanas darba grupa;
  • Vides jautājumu darba grupa.

Pieteikties nozaru darba grupām var novadu biedrību, uzņēmumu pārstāvji, kā arī citi interesenti, reģistrējoties tiešsaistē līdz 2021. gada 15. janvārim. COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā darba grupas plānots rīkot lielākoties attālināti.

Sabiedriskā apspriešana

Jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2037. gadam un Krāslavas novada attīstības programmas 2021.–2027.gadam pirmās redakcijas apspriešana notiks pēc dokumentu pirmās redakcijas izstrādes (provizoriski, saskaņā ar apstiprināto laika grafiku - šī gada septembrī).

Aktuālākā informācija

Paziņojums par attīstības dokumentu izstrādes uzsākšanu, aktuālākā informācija par sabiedrības iesaistes iespējām tiks publicēta mājaslapās www.kraslava.lv, www.dagda.lv un www.aglona.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība.

Fizisko personu dati tiks izmantoti tikai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

 

Kontaktinformācija

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe (epasts attistiba@kraslava.lv, tālrunis 29185871).

Informāciju publicēšanai sagatavoja: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļa

 

Iedzīvotāju aptaujas forma drukai

 

Aicinām ikvienu iedzīvotāju iesaistīties jaunizveidojamā Krāslavas novada attīstības prioritāšu noteikšanā!

Paziņojums par jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes uzsākšanu

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, nosaka, ka Krāslavas novada pašvaldība kopā ar Dagdas novada pašvaldību un trīs Aglonas novada pagastiem no 2021. gada 1. jūlija veidos vienotu administratīvo teritoriju – Krāslavas novadu.

Apvienotajam novadam ir jānodrošina kopīgu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, tāpēc, sadarbojoties Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu pašvaldībām, tiek uzsākts darbs pie jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Krāslavas novada attīstības programmas sagatavošanas. Krāslavas novada dome 2020. gada 26. novembra domes sēdē pieņēma lēmumu par minēto dokumentu izstrādes Darba uzdevumiem, termiņiem, kā arī izstrādes darba grupas pārstāvjiem no Krāslavas novada pašvaldības.

Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2037. gadam tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Krāslavas novada attīstības programmā 2021. – 2027. gadam tiks ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, kā arī noteikts rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.

Attīstības dokumentu izstrādē ir ļoti svarīga iedzīvotāju iesaiste. Konkrētus priekšlikumus tālākai novada attīstībai ar norādi “Priekšlikumi Krāslavas novada attīstības programmai” lūgums iesniegt Krāslavas novada domei (epasts: dome@kraslava.lv, Rīgas ielā 51, Krāslavā (COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā iesniegums atstājams pastkastē pie ēkas), Jums tuvākajā pagasta pārvaldē vai kā iesniegumu www.latvija.lv) līdz 2021.gada 31.janvārim, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni/ e-pastu). Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Programmu izstrādes laikā iedzīvotāji tiks aicināti līdzdarboties arī tematiskajās darba grupās un izteikt viedokli iedzīvotāju aptaujā un sabiedriskajās apspriešanās.

Plašāka informācija par sabiedrības iesaistes iespējām tiks sagatavota un drīzumā publicēta mājaslapās www.kraslava.lv, www.dagda.lv un www.aglona.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe (attistiba@kraslava.lv, tālrunis 29185871).

Lēmums par attīstības programmu un stratēģiju

Apstiprināta Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Saskaņā ar 2012. gada 27. septembra Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 1.§), pašvaldība apstiprinājusi Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2030. gadam. Stratēģisko attīstības dokumentu iepriekš augustā notikušajā sabiedriskajā apspriešanā ir akceptējusi sabiedrība. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikts Krāslavas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva rakstveidā un grafiskā veidā. Dokumentu ir izstrādājusi Krāslavas novada dome sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti”.

 

KRASLAVA_ILGSTPEJIGAS_ATTISTIBAS_STRATEGIJA_v.1.1

 

Par Krāslavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas publisko apspriešanu

 

Saskaņā ar 21.06.2012. Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 2.§), publiskajai apspriešanai nodota Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam 1.redakcija.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikts Krāslavas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 23.07.2012. līdz 03.09.2012. Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

1.      Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā – 20.08.2012., plkst.11.00;

2.      Aulejas pagasta pārvaldē, Roberta Pudnika ielā 8, Aulejā, Aulejas pagastā – 21.08.2012., plkst.9.00;

3.      Indras pagasta pārvaldē, Pasta ielā 2, Indrā, Indras pagastā – 22.08.2012. gada, plkst.12.00;

4.      Izvaltas pagasta pārvaldē, Saules ielā 3, Izvaltā, Izvaltas pagastā – 21.08.2012., plkst. 15.00;

5.      Kalniešu pagasta pārvaldē, „Daugavas”, Kalniešos, Kalniešu pagastā- 23.08.2012., plkst.9.00;

6.      Kaplavas pagasta pārvaldē, Kaplavas ielā 3, Kaplavā, Kaplavas pagastā – 20.08.2012., plkst.14.00;

7.      Kombuļu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 4, Kombuļos, Kombuļu pagastā – 21.08.2012., plkst.11.00;

8.      Krāslavas pagasta pārvaldē, Ezerkalnā, Krāslavas pagastā – 20.08.2012., plkst.16.00;

9.      Piedrujas pagasta pārvaldē, Piedrujā, Piedrujas pagastā – 22.08.2012., plkst.9.30;

10.  Robežnieku pagasta pārvaldē, Jaunatnes ielā 6, Robežniekos, Robežnieku pagastā – 22.08.2012., plkst.14.30;

11.  Skaistas pagasta pārvaldē, Miera ielā 17, Skaistā, Skaistas pagastā – 23.08.2012., plkst.11.00;

12.  Ūdrīšu pagasta pārvaldē, Dārza ielā 2, Augstkalnē, Ūdrīšu pagastā – 21.08.2012., plkst.13.00.

 

Ar novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakciju publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīsties Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā), pagastu pārvaldēs, kā arī pašvaldības mājaslapā internetā:

 

Ilgtspējīgas_attīstības_stratēģija_1._redakcija.pdf

 

Priekšlikumus lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 03.09.2012., tos adresējot Krāslavas novada domei, Rīgas ielā 51, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601, kā arī katrā pagasta pārvaldē, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

Uzsākta Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde

 

Pamatojoties uz 29.02.2012. Krāslavas novada domes sēdē pieņemto lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 2.§), pašvaldība sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti ” uzsāk Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam izstrādi.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiks noteikts Krāslavas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva rakstveidā un grafiskā veidā.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija sastāvēs no:

·         Stratēģiskās daļas, kurā ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), skaitliski kvantificēti mērķi, prioritātes un ekonomiskā specializācija (perspektīvie uzņēmējdarbības virzieni);

·         Telpiskās attīstības perspektīvas.

 

Telpiskās attīstības perspektīvā tiks aprakstīta un grafiski attēlota Krāslavas novada teritorijas telpiskā struktūra, ietverot:

·         nozīmīgākās esošās telpiskās struktūras un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas, galvenās funkcionālās telpas;

·         apdzīvojuma struktūru un pakalpojumu klāstu atbilstoši apdzīvojuma līmeņiem;

·         galvenos transporta koridorus un inženierkomunikācijas transporta infrastruktūras attīstībai;

·         dabas teritoriju, tai skaitā īpaši aizsargājamās dabas teritoriju, telpisko struktūru;

·         kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas;

·         īpašas teritorijas un telpiskās struktūras elementus;

·         prioritāri kompleksi attīstāmās teritorijas.

 

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus līdz 2012.gada 20. aprīlim, elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi gunta(@)kraslava(.)lv, telefoniski 65620286 vai rakstiski, adresējot to Krāslavas novada domei, Rīgas ielā 51, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

Pēc  Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadiem projekta izstrādes tiks organizēta tā sabiedriskā apspriešana.   Plānotais sabiedriskās apspriešanas termiņš – 2012.gada jūnijs/jūlijs.