Apstiprināta Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Saskaņā ar 2012. gada 27. septembra Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 1.§), pašvaldība apstiprinājusi Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2030. gadam. Stratēģisko attīstības dokumentu iepriekš augustā notikušajā sabiedriskajā apspriešanā ir akceptējusi sabiedrība. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikts Krāslavas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva rakstveidā un grafiskā veidā. Dokumentu ir izstrādājusi Krāslavas novada dome sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti”.

 

KRASLAVA_ILGSTPEJIGAS_ATTISTIBAS_STRATEGIJA_v.1.1

 

Par Krāslavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas publisko apspriešanu

 

Saskaņā ar 21.06.2012. Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 2.§), publiskajai apspriešanai nodota Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam 1.redakcija.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikts Krāslavas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 23.07.2012. līdz 03.09.2012. Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

1.      Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā – 20.08.2012., plkst.11.00;

2.      Aulejas pagasta pārvaldē, Roberta Pudnika ielā 8, Aulejā, Aulejas pagastā – 21.08.2012., plkst.9.00;

3.      Indras pagasta pārvaldē, Pasta ielā 2, Indrā, Indras pagastā – 22.08.2012. gada, plkst.12.00;

4.      Izvaltas pagasta pārvaldē, Saules ielā 3, Izvaltā, Izvaltas pagastā – 21.08.2012., plkst. 15.00;

5.      Kalniešu pagasta pārvaldē, „Daugavas”, Kalniešos, Kalniešu pagastā- 23.08.2012., plkst.9.00;

6.      Kaplavas pagasta pārvaldē, Kaplavas ielā 3, Kaplavā, Kaplavas pagastā – 20.08.2012., plkst.14.00;

7.      Kombuļu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 4, Kombuļos, Kombuļu pagastā – 21.08.2012., plkst.11.00;

8.      Krāslavas pagasta pārvaldē, Ezerkalnā, Krāslavas pagastā – 20.08.2012., plkst.16.00;

9.      Piedrujas pagasta pārvaldē, Piedrujā, Piedrujas pagastā – 22.08.2012., plkst.9.30;

10.  Robežnieku pagasta pārvaldē, Jaunatnes ielā 6, Robežniekos, Robežnieku pagastā – 22.08.2012., plkst.14.30;

11.  Skaistas pagasta pārvaldē, Miera ielā 17, Skaistā, Skaistas pagastā – 23.08.2012., plkst.11.00;

12.  Ūdrīšu pagasta pārvaldē, Dārza ielā 2, Augstkalnē, Ūdrīšu pagastā – 21.08.2012., plkst.13.00.

 

Ar novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakciju publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīsties Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā), pagastu pārvaldēs, kā arī pašvaldības mājaslapā internetā:

 

Ilgtspējīgas_attīstības_stratēģija_1._redakcija.pdf

 

Priekšlikumus lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 03.09.2012., tos adresējot Krāslavas novada domei, Rīgas ielā 51, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601, kā arī katrā pagasta pārvaldē, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

Uzsākta Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde

 

Pamatojoties uz 29.02.2012. Krāslavas novada domes sēdē pieņemto lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 2.§), pašvaldība sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti ” uzsāk Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam izstrādi.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiks noteikts Krāslavas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva rakstveidā un grafiskā veidā.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija sastāvēs no:

·         Stratēģiskās daļas, kurā ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), skaitliski kvantificēti mērķi, prioritātes un ekonomiskā specializācija (perspektīvie uzņēmējdarbības virzieni);

·         Telpiskās attīstības perspektīvas.

 

Telpiskās attīstības perspektīvā tiks aprakstīta un grafiski attēlota Krāslavas novada teritorijas telpiskā struktūra, ietverot:

·         nozīmīgākās esošās telpiskās struktūras un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas, galvenās funkcionālās telpas;

·         apdzīvojuma struktūru un pakalpojumu klāstu atbilstoši apdzīvojuma līmeņiem;

·         galvenos transporta koridorus un inženierkomunikācijas transporta infrastruktūras attīstībai;

·         dabas teritoriju, tai skaitā īpaši aizsargājamās dabas teritoriju, telpisko struktūru;

·         kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas;

·         īpašas teritorijas un telpiskās struktūras elementus;

·         prioritāri kompleksi attīstāmās teritorijas.

 

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus līdz 2012.gada 20. aprīlim, elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi gunta(@)kraslava(.)lv, telefoniski 65620286 vai rakstiski, adresējot to Krāslavas novada domei, Rīgas ielā 51, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

Pēc  Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadiem projekta izstrādes tiks organizēta tā sabiedriskā apspriešana.   Plānotais sabiedriskās apspriešanas termiņš – 2012.gada jūnijs/jūlijs.