Veikta Krāslavas novada iedzīvotāju aptauja

No 2018. gada 17.līdz 31.jūlijam Krāslavas novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties aptaujā, iesaistoties novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādē. Anketas bija pieejamas tiešsaistē, kā arī elektroniskā formātā (latviešu un krievu valodās) mājaslapās kraslava.lv, kraslavasvestis.lv, kā arī pašvaldības sociālajos profilos, un papīra formātā- pašvaldības “Krāslavas Vēstis” 17.jūlija numurā. Anketas varēja iesniegt pa e-pastu, domes Attīstības nodaļā un pagastu pārvaldēs.

 

Vairāk...

Paziņojums par iedzīvotāju līdzdalības iespējām Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes procesā

 

Saskaņā ar Krāslavas novada domes šī gada 22. februāra lēmumu Nr.4, 5 § „Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019. - 2025. izstrādes uzsākšanu”, tiek uzsākts darbs pie jauna plānošanas dokumenta izstrādes, iezīmējot svarīgākos turpmāk veicamos darbus novada attīstībai.

 

Iedzīvotāji tiek laipni aicināti piedalīties  attīstības programmas izstrādē, piedāvājot savas idejas un priekšlikumus par to, kā uzlabot dzīvi gan Krāslavas novadā kopumā, gan konkrēti savā apdzīvotajā vietā:


-   iesniedzot argumentētus priekšlikumus līdz šī gada 30.aprīlim (ieteicamā veidlapa atrodama http://kraslava.lv/sabiedribas-lidzdaliba/ );


-       piesakoties kādai no nozaru darba grupām līdz šī gada 30.aprīlim (ieteicamā veidlapa atrodama http://kraslava.lv/sabiedribas-lidzdaliba/);


-       piedaloties iedzīvotāju aptaujā (plānota šī gada maijā);


-       piedaloties programmas publiskajā apspriešanā (plānota šī gada nogalē).


Attīstības programmas izstrādi plānots pabeigt līdz 2019.gada aprīlim. Šobrīd spēkā esošā programma atrodama http://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma/.

 

Jautājumu gadījumā lūgums griezties Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslava); par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, mob.tālr.: 29185871, e-pasts: inara.dzalbe(@)kraslava(.)lv.

 

Cerot uz aktīvu līdzdalību,
 

Krāslavas novada Attīstības nodaļa

Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu

 

Krāslavas novada dome 2018. gada 22. februārī pieņēma lēmumu Nr.4, 5 § „Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019. - 2025. izstrādes uzsākšanu”; ir apstiprināts darba uzdevums ar izstrādes termiņiem un nozaru darba grupu pamatsastāvs.

 

Programmas izstrādes uzdevumi:

 

• definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;

 

• izvērtēt un ņemt vērā spēkā esošos Krāslavas novada, Latgales plānošanas reģiona un nacionālos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus – attīstības programmas, ilgtermiņa attīstības stratēģijas, un to vietējo pašvaldību, ar kurām robežojas Krāslavas novads, spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus;

 

• izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;

 

• nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs.

 

Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2019. gada aprīlim.

 

Ar šobrīd spēkā esošo Attīstības programmu 2012. – 2018.gadam var iepazīties Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma/ . Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām martā tiks ievietota kraslava.lv/sabiedribas-lidzdaliba/ un pašvaldības izdevumā “Krāslavas Vēstis”.

 

Par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, mob.tālr.: 29185871, e-pasts: inara.dzalbe(@)kraslava(.)lv.

 

Pielikums: Lēmums „Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu”

Par uzraudzības ziņojumu Krāslavas novada attīstības programmai

2017. gada sākumā Krāslavas novada attīstības programmai 2012. - 2018. gadam izstrādāts uzraudzības ziņojums  par 2015. - 2016. gadu. 

 

Dokumentā veikta situācijas analīze, novērtēta sociālekonomisko rādītāju tendence, sniegta informācija par lielākajiem īstenotajiem un uzsāktajiem attīstības projektiem.

 

Uzraudzības ziņojums

 

 

Par Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna aktualizēšanu

Krāslavas novada dome ir atkārtoti aktualizējusi Krāslavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam investīciju plānu 2016. – 2018.gadam, ņemot vērā jaunāko pieejamo informāciju par pieejamajām atbalsta programmām un to nosacījumiem. Veiktie papildinājumi neietekmē sākotnēji uzstādītos stratēģiskos novada attīstības mērķus un prioritātes.

 

Minētie dokumenti apstiprināti 2016.gada 25.augusta domes sēdē (prot.Nr.10, #1) un ar tiem var iepazīties šeit:

 

Pielikums Nr.7 Investīciju plāns (2016. – 2018.gadiem)

 

Lēmuma izraksts

 

 

Par Krāslavas novada attīstības programmas aktualizēšanu

Krāslavas novada dome, ņemot vērā Koordinācijas padomes komentārus attiecībā uz Investīciju plānā paredzētajiem projektiem investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības attīstību, ir aktualizējusi Krāslavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam investīciju plānu 2016. – 2018.gadam ar tā kartogrāfisko materiālu (pielikums Nr.7), kā arī Uzņēmējdarbībai pielāgojamo teritoriju/objektu sarakstu (pielikums Nr.8). 

 

Minētie dokumenti apstiprināti 2016.gada 21.aprīļa domes sēdē (prot.Nr.4, #10) un ar tiem var iepazīties šeit: 

 

Pielikums Nr.7 Investīciju plāns (2016. – 2018.gadiem)

Pielikums Nr.8 Uzņēmējdarbībai pielāgojamo teritoriju/ objektu saraksts

Lēmuma izraksts

 

 

 

Par Krāslavas novada attīstības programmas aktualizēšanu

Pamatojoties uz 2014.gada 14.oktobrī apstiprināto Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, Krāslavas novada dome, ņemot vērā jaunos uzstādījumus ES finansējuma piesaistei 2014. - 2020.gada plānošanas periodā, ir aktualizējusi Krāslavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un konkrēti – tās rīcības plānu, investīciju plānu 2016. – 2018.gadam, degradēto teritoriju/objektu sarakstu, kas prioritāri virzāmi uz SAM 3.3.1. un 5.6.2.aktivitātēm, kā arī aktīvāko Krāslavas novada nevalstisko organizāciju sarakstu. 

 

Minētie dokumenti apstiprināti 2016.gada 28.janvāra domes sēdē (prot.Nr.1, #27) un ar tiem var iepazīties šeit: 

Pielikumi:

Lēmuma izraksts

Aktualizētā attīstības programma 2012. – 2018.gadam

Aktualizēta Krāslavas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļa sadarbībā ar pašvaldības vadību, citām nodaļām, iestādēm un nozaru pārstāvjiem 2014. gadā aktualizēja Krāslavas novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam, īpašu uzmanību veltot rīcības plānam un investīciju plānam, ņemot vērā jaunos nozaru politikas uzstādījumus ES finansējuma piesaistei 2014. - 2020. gada plānošanas periodā. Ir izstrādāts arī potenciālo teritoriju saraksts uzņēmējdarbības attīstībai, lai sekmētu darbavietu radīšanu un privāto investīciju piesaisti.

 

Aktualizētais dokuments ir apstiprināts Krāslavas novada domes sēdē 2014. gada 23.decembrī (prot. nr. 16, 24§).

 

Pielikumi:

 

Lēmuma izraksts

Aktualizētā attīstības programma 2012. – 2018.gadam

Rīcības plāns 2012. – 2018.gadam

Investīciju plāns 2015. – 2018.gadam

Degradēto teritoriju un ēku saraksts 

Attīstības programmas uzraudzības ziņojums 2012. - 2014. gads

 

Krāslavas novada attīstības programma

 

    

Pamatojoties uz Krāslavas novada domes 2010.gada 28.janvārī pieņemto lēmumu „Par Krāslavas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr. 1, 39.§.), pašvaldības darba grupa uzsāka vidējā termiņa attīstības dokumenta izstrādi.

2010. gadā pašvaldība organizēja iedzīvotāju aptauju, dažādu jomu ekspertu un uzņēmēju tematiskās darba grupas par lauku teritoriju, vides un tūrisma ilgtspējīgu attīstību, veselības aizsardzību un sociālo aprūpi, ekonomiku un uzņēmējdarbību, kultūru un sportu, kā arī apkopoja un analizēja informāciju un statistiku. Izstrādāto attīstības programmas 1. redakciju apstiprināja 2010. gada 29.jūlija Krāslavas novada domes sēdē un dokumentu nodeva sabiedriskajai apspriešanai. 2010. gada vasarā notika vairākas apspriešanas sanāksmes visā novada teritorijā; darba grupa iedzīvotāju un ekspertu viedokļus iestrādāja dokumentā. 2011. gada janvārī un februārī pašvaldība saņēma Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par procedūras nepiemērošanu. 2011.pašvaldības darba grupa veica datu aktualizāciju un izstrādāja attīstības programmas gala redakciju.

Attīstības programmas aktuālā redakcija tika apstiprināta par galīgo redakciju 2011.gada 24. novembra Krāslavas novada domes sēdē (prot. Nr. 4) un nosūtīta Latgales plānošanas reģionam (LPR) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) atzinumu saņemšanai.

2012. gada 1.februārī saņemts LPR atzinums, kurā attīstības dokuments atzīts par atbilstošu normatīvajiem aktiem un Latgales reģiona teritorijas plānojumam 2006. – 2026. gadam, savukārt 21.februārī saņemts pozitīvs VARAM atzinums, kurā Krāslavas novada attīstības programma pozitīvi novērtēta. Labklājības ministrijas ieteikumi attīstības programmas pilnveidošanai saņemti 2012. gada 13. jūnijā, kad pašvaldība sekmīgi prezentēja savu attīstības programmu Koordinācijas padomes sēdē Rīgā. Institūciju ieteikumi iespēju robežās iestrādāti attīstības programmā.

Krāslavas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam gala redakcija apstiprināta 2012. gada 21. jūnija sēdē un pieejama Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā), domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā), kā arī pašvaldības mājas lapā www.kraslava.lv .