Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu

Krāslavas novada dome 2020. gada 28.maijā pieņēma lēmumu “Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu” (prot. Nr. 9, 9.§).

•   Aktualizētais investīciju plāns;

Investīciju plāns tiek gatavots vismaz 3 gadiem un aktualizēts katru gadu, izvērtējot aktuālākos ES un citu programmu projektus un plānotos darbus no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Šī gada maija grozījumi ir saistīti ar Eiropas Savienības projektu un citu šī gada darbu apjomu precizēšanu saskaņā ar esošo situāciju.

Ar aktualizēto Investīciju plānu 2020. – 2022.gadam un Krāslavas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam un var iepazīties pašvaldības mājas lapā: https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma, kā arī https://geolatvija.lv. Ar dokumenta drukas versiju var iepazīties Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7 (11.kab.), Krāslavā.

Par izstrādi atbildīgā persona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.

Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu

Krāslavas novada dome 2020. gada 27. februārī pieņēma lēmumu “Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu” (prot. Nr. 4, 22.§).

•   Aktualizētais investīciju plāns;

Investīciju plāns tiek gatavots vismaz 3 gadiem un aktualizēts katru gadu, izvērtējot aktuālākos ES un citu programmu projektus un plānotos darbus no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lielākā šī gada aktualitāte Investīciju plānā ir ES programmu projekti stratēģiskajos atbalsta mērķos (SAM) 5.6.2., kas saistīts ar uzņēmējdarbības veicināšanu un darba vietu radīšanu, kā arī SAM 8.1.2. vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanai.

Ar aktualizēto Investīciju plānu 2020. – 2022.gadam un Krāslavas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam un var iepazīties pašvaldības mājas lapā: https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma, kā arī https://geolatvija.lv. Ar dokumenta drukas versiju var iepazīties Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7 (11.kab.), Krāslavā.

Par izstrādi atbildīgā persona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.

Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam gala redakcijas apstiprināšanu

Krāslavas novada domes 2019. gada 30. maijā pieņēma lēmumu ”Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu” (protokols Nr. 7., #15).

Krāslavas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam (turpmāk Attīstības programma) ir Krāslavas novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. 

Krāslavas novada attīstības programmu 2019. – 2025.gadam sastāv no sekojošām sešām daļām:

•    Krāslavas novada pašreizējās situācijas raksturojums un analīze;
•    Stratēģiskā daļa;
•    Rīcības plāns;
•    Investīciju plāns;
•    Īstenošanas uzraudzība un kontroles kārtība;
•    Programmas izstrādes process un sabiedrības iesaistīšanās.


Ar Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam gala redakciju var iepazīties pašvaldības mājas lapā: https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma, kā arī https://geolatvija.lv.

Ar dokumenta drukas versiju var iepazīties Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7 (11.kab.), Krāslavā.

Par izstrādi atbildīgā persona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.


Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019- 2025. gadam 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes rezultātiem

Ir sagatavots pārskats par Krāslavas novada attīstības programmas 2019- 2025. gadam 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kas notika šī gada 17. aprīlī, rezultātiem.

Pielikums

Noslēgusies „Krāslavas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019- 2025. gadam 1. redakcijas” publiskā apspriešana, t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes

Krāslavas novada dome informē, ka ir noslēgusies Krāslavas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–2025.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana, kas norisinājās laika posmā no šī gada 3. aprīļa līdz 3. maijam (ieskaitot), t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes.

 

Atbilstoši Krāslavas novada domes 2019. gada 28. marta lēmumam ”Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 4., #10) tika uzsākta Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana.

Krāslavas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam (turpmāk Attīstības programma) ir Krāslavas novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments.

Publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 2019. gada 3. aprīļa līdz 3. maijam.

Par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, tālrunis: 656 20032, e-pasts: attistiba@kraslava.lv.

Apspriešanas laikā interesenti varēja iepazīties ar Attīstības programmas projekta materiāliem:

 • Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā https://kraslava.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba;
 • Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 3. kabinetā (dokuments pieejams arī papīra formā);
 • Krāslavas novada bibliotēkās (elektroniski);
 • valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) geolatvija.lv.

 

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Attīstības programmas 1. redakciju varēja iesniegt līdz 2019.gada 3. maijam, izmantojot piedāvāto anketu vai iesniedzot iesniegumu brīvā formā:

 • Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslava, 3.kabinetā (pasta adrese: Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslava, LV 5601, e-pasts dome@kraslava.lv);
 • tuvākajā pagasta pārvaldē;
 • ievietojot valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.

 

Saņemtie priekšlikumi apkopoti 1.tabulā:

 

 

Nr. p.k.

 

Iebilduma/ priekšlikuma

iesniedzējs

 

Iesniegtā iebilduma/ priekšlikuma būtība

 

Ņemts vērā/ nav  ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums nav ņemts vērā

1.

J   Jevgēnijs Žuks,    D    DU students

Priekšlikums – projekta ideja:

 

Nepieciešams īstenot projektu par piemiņu slavenajam tēlniekam Naumam Āronsonam, piemēram, izveidojot skvēru bijušās Sporta skolas vietā.

Ņemts vērā jau esošajā redakcijā, iekļaujot Rīcības plānā sekojošu ierakstu: “U 1.3.3. Veikt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un infrastruktūras pielāgošanu” aktivitāte “Sekmēt izcilāko novadnieku piemiņas pasākumu organizēšanu, piemiņas vietu izveidi (piemēram, gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istaba, tēlnieka Nauma Aronsona parks utt.).”

Minētā ideja tika iekļauta arī iedzīvotāju aptaujā un tika atzīmēta kā tāda, kas varētu tikt īstenota, piesaistot papildu finansējumu.

Investīciju plānā priekšlikums nav iekļauts, jo nav informācijas par iespējamo finansējuma apjomu un avotiem

 • 1.tabula Iesniegtie iedzīvotāju iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu

 

Sabiedriskā apspriedes sanāksme notika Krāslavas novada domes zālē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 2019. gada 17. aprīlī plkst. 15.00.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē dokumenta izstrādes vadītāja, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe sniedza klātesošajiem prezentāciju par Attīstības programmas 1.redakcijas izstrādes gaitu, iepazīstināja ar tajā ietvertajām sadaļām – Pašreizējās situācijas aprakstu, Stratēģisko daļu, Rīcību un Investīciju plānu, programmas Īstenošanas un uzraudzības kārtību, papildus informējot, ka sadaļa par Sabiedrības iesaistes pasākumiem tiks pabeigta pēc publiskās apspriešanas gaitā izteiktajiem priekšlikumiem.

 

Sanāksmē piedalījās tikai darba grupu locekļi, kas pārrunāja attīstības programmas izstrādes nianses un nepieciešamos uzlabojumus, kas nemaina dokumenta saturu. Neviens sabiedrības pārstāvis nebija ieradies.

 

Pārskats par sabiedrisko apspriešanu publicējams pašvaldības mājas lapas kraslava.lv sadaļā https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma “Attīstības programma 2019-2025”, kā arī sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” https://kraslava.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba.

 

Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe

 

Pielikums: Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes prezentācija

Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu

Atbilstoši Krāslavas novada domes 2019. gada 28. marta lēmumam ”Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 4., #10) tiek uzsākta Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana.

Krāslavas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam (turpmāk Attīstības programma) ir Krāslavas novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments.

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019. gada 3. aprīļa līdz 3. maijam.

Apspriešanas laikā interesenti var iepazīties ar Attīstības programmas projekta materiāliem:

 • Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā https://kraslava.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba;
 • Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 3. kabinetā (dokuments pieejams arī papīra formā);
 • Krāslavas novada bibliotēkās (elektroniski);
 • valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) geolatvija.lv.

 

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Attīstības programmas 1. redakciju var iesniegt līdz 2019.gada 3. maijam, izmantojot pielikumā piedāvāto anketu vai iesniedzot iesniegumu brīvā formā:

 • Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslava, 3.kabinetā (pasta adrese: Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslava, LV 5601, e-pasts dome@kraslava.lv);
 • tuvākajā pagasta pārvaldē;
 • ievietojot valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.

 

Sabiedriskā apspriedes sanāksme notiks Krāslavas novada domes zālē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 2019. gada 17. aprīlī plkst. 15.00.

Par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, tālrunis: 656 20032, e-pasts: attistiba@kraslava.lv.

Aicinām Krāslavas novada iedzīvotājus, uzņēmējus, dažādu nozaru un nevalstisko organizāciju pārstāvjus iesaistīties Attīstības programmas publiskajā apspriešanā.

 

Pielikumi (saites uz dokumentiem):

Krāslavas novada domes 2019. gada 28. marta lēmums

Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 1. redakcija:

I Krāslavas novada pašreizējās situācijas raksturojums un analīze

II Stratēģiskā daļa

III Rīcības plāns 2019. – 2022. gadam

IV Investīciju plāns 2019. – 2021. gadam

V Īstenošanas uzraudzība un kontroles kārtība

Publiskās apspriešanas anketa (ieteikuma raksturs)

 


Veikta Krāslavas novada iedzīvotāju aptauja

No 2018. gada 17.līdz 31.jūlijam Krāslavas novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties aptaujā, iesaistoties novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādē. Anketas bija pieejamas tiešsaistē, kā arī elektroniskā formātā (latviešu un krievu valodās) mājaslapās kraslava.lv, kraslavasvestis.lv, kā arī pašvaldības sociālajos profilos, un papīra formātā- pašvaldības “Krāslavas Vēstis” 17.jūlija numurā. Anketas varēja iesniegt pa e-pastu, domes Attīstības nodaļā un pagastu pārvaldēs.

 

Vairāk...

Paziņojums par iedzīvotāju līdzdalības iespējām Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes procesā

 

Saskaņā ar Krāslavas novada domes šī gada 22. februāra lēmumu Nr.4, 5 § „Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019. - 2025. izstrādes uzsākšanu”, tiek uzsākts darbs pie jauna plānošanas dokumenta izstrādes, iezīmējot svarīgākos turpmāk veicamos darbus novada attīstībai.

 

Iedzīvotāji tiek laipni aicināti piedalīties  attīstības programmas izstrādē, piedāvājot savas idejas un priekšlikumus par to, kā uzlabot dzīvi gan Krāslavas novadā kopumā, gan konkrēti savā apdzīvotajā vietā:


-   iesniedzot argumentētus priekšlikumus līdz šī gada 30.aprīlim (ieteicamā veidlapa atrodama http://kraslava.lv/sabiedribas-lidzdaliba/ );


-       piesakoties kādai no nozaru darba grupām līdz šī gada 30.aprīlim (ieteicamā veidlapa atrodama http://kraslava.lv/sabiedribas-lidzdaliba/);


-       piedaloties iedzīvotāju aptaujā (plānota šī gada maijā);


-       piedaloties programmas publiskajā apspriešanā (plānota šī gada nogalē).


Attīstības programmas izstrādi plānots pabeigt līdz 2019.gada aprīlim. Šobrīd spēkā esošā programma atrodama http://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma/.

 

Jautājumu gadījumā lūgums griezties Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslava); par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, mob.tālr.: 29185871, e-pasts: inara.dzalbe(@)kraslava(.)lv.

 

Cerot uz aktīvu līdzdalību,
 

Krāslavas novada Attīstības nodaļa

Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu

 

Krāslavas novada dome 2018. gada 22. februārī pieņēma lēmumu Nr.4, 5 § „Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019. - 2025. izstrādes uzsākšanu”; ir apstiprināts darba uzdevums ar izstrādes termiņiem un nozaru darba grupu pamatsastāvs.

 

Programmas izstrādes uzdevumi:

 

• definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;

 

• izvērtēt un ņemt vērā spēkā esošos Krāslavas novada, Latgales plānošanas reģiona un nacionālos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus – attīstības programmas, ilgtermiņa attīstības stratēģijas, un to vietējo pašvaldību, ar kurām robežojas Krāslavas novads, spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus;

 

• izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;

 

• nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs.

 

Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2019. gada aprīlim.

 

Ar šobrīd spēkā esošo Attīstības programmu 2012. – 2018.gadam var iepazīties Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma/ . Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām martā tiks ievietota kraslava.lv/sabiedribas-lidzdaliba/ un pašvaldības izdevumā “Krāslavas Vēstis”.

 

Par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, mob.tālr.: 29185871, e-pasts: inara.dzalbe(@)kraslava(.)lv.

 

Pielikums: Lēmums „Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu”

Par uzraudzības ziņojumu Krāslavas novada attīstības programmai

2017. gada sākumā Krāslavas novada attīstības programmai 2012. - 2018. gadam izstrādāts uzraudzības ziņojums  par 2015. - 2016. gadu. 

 

Dokumentā veikta situācijas analīze, novērtēta sociālekonomisko rādītāju tendence, sniegta informācija par lielākajiem īstenotajiem un uzsāktajiem attīstības projektiem.

 

Uzraudzības ziņojums

 

 

Par Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna aktualizēšanu

Krāslavas novada dome ir atkārtoti aktualizējusi Krāslavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam investīciju plānu 2016. – 2018.gadam, ņemot vērā jaunāko pieejamo informāciju par pieejamajām atbalsta programmām un to nosacījumiem. Veiktie papildinājumi neietekmē sākotnēji uzstādītos stratēģiskos novada attīstības mērķus un prioritātes.

 

Minētie dokumenti apstiprināti 2016.gada 25.augusta domes sēdē (prot.Nr.10, #1) un ar tiem var iepazīties šeit:

 

Pielikums Nr.7 Investīciju plāns (2016. – 2018.gadiem)

 

Lēmuma izraksts

 

 

Par Krāslavas novada attīstības programmas aktualizēšanu

Krāslavas novada dome, ņemot vērā Koordinācijas padomes komentārus attiecībā uz Investīciju plānā paredzētajiem projektiem investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības attīstību, ir aktualizējusi Krāslavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam investīciju plānu 2016. – 2018.gadam ar tā kartogrāfisko materiālu (pielikums Nr.7), kā arī Uzņēmējdarbībai pielāgojamo teritoriju/objektu sarakstu (pielikums Nr.8). 

 

Minētie dokumenti apstiprināti 2016.gada 21.aprīļa domes sēdē (prot.Nr.4, #10) un ar tiem var iepazīties šeit: 

 

Pielikums Nr.7 Investīciju plāns (2016. – 2018.gadiem)

Pielikums Nr.8 Uzņēmējdarbībai pielāgojamo teritoriju/ objektu saraksts

Lēmuma izraksts

 

 

 

Par Krāslavas novada attīstības programmas aktualizēšanu

Pamatojoties uz 2014.gada 14.oktobrī apstiprināto Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, Krāslavas novada dome, ņemot vērā jaunos uzstādījumus ES finansējuma piesaistei 2014. - 2020.gada plānošanas periodā, ir aktualizējusi Krāslavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un konkrēti – tās rīcības plānu, investīciju plānu 2016. – 2018.gadam, degradēto teritoriju/objektu sarakstu, kas prioritāri virzāmi uz SAM 3.3.1. un 5.6.2.aktivitātēm, kā arī aktīvāko Krāslavas novada nevalstisko organizāciju sarakstu. 

 

Minētie dokumenti apstiprināti 2016.gada 28.janvāra domes sēdē (prot.Nr.1, #27) un ar tiem var iepazīties šeit: 

Pielikumi:

Lēmuma izraksts

Aktualizētā attīstības programma 2012. – 2018.gadam

Aktualizēta Krāslavas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļa sadarbībā ar pašvaldības vadību, citām nodaļām, iestādēm un nozaru pārstāvjiem 2014. gadā aktualizēja Krāslavas novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam, īpašu uzmanību veltot rīcības plānam un investīciju plānam, ņemot vērā jaunos nozaru politikas uzstādījumus ES finansējuma piesaistei 2014. - 2020. gada plānošanas periodā. Ir izstrādāts arī potenciālo teritoriju saraksts uzņēmējdarbības attīstībai, lai sekmētu darbavietu radīšanu un privāto investīciju piesaisti.

 

Aktualizētais dokuments ir apstiprināts Krāslavas novada domes sēdē 2014. gada 23.decembrī (prot. nr. 16, 24§).

 

Pielikumi:

 

Lēmuma izraksts

Aktualizētā attīstības programma 2012. – 2018.gadam

Rīcības plāns 2012. – 2018.gadam

Investīciju plāns 2015. – 2018.gadam

Degradēto teritoriju un ēku saraksts 

Attīstības programmas uzraudzības ziņojums 2012. - 2014. gads

 

Krāslavas novada attīstības programma

 

    

Pamatojoties uz Krāslavas novada domes 2010.gada 28.janvārī pieņemto lēmumu „Par Krāslavas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr. 1, 39.§.), pašvaldības darba grupa uzsāka vidējā termiņa attīstības dokumenta izstrādi.

2010. gadā pašvaldība organizēja iedzīvotāju aptauju, dažādu jomu ekspertu un uzņēmēju tematiskās darba grupas par lauku teritoriju, vides un tūrisma ilgtspējīgu attīstību, veselības aizsardzību un sociālo aprūpi, ekonomiku un uzņēmējdarbību, kultūru un sportu, kā arī apkopoja un analizēja informāciju un statistiku. Izstrādāto attīstības programmas 1. redakciju apstiprināja 2010. gada 29.jūlija Krāslavas novada domes sēdē un dokumentu nodeva sabiedriskajai apspriešanai. 2010. gada vasarā notika vairākas apspriešanas sanāksmes visā novada teritorijā; darba grupa iedzīvotāju un ekspertu viedokļus iestrādāja dokumentā. 2011. gada janvārī un februārī pašvaldība saņēma Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par procedūras nepiemērošanu. 2011.pašvaldības darba grupa veica datu aktualizāciju un izstrādāja attīstības programmas gala redakciju.

Attīstības programmas aktuālā redakcija tika apstiprināta par galīgo redakciju 2011.gada 24. novembra Krāslavas novada domes sēdē (prot. Nr. 4) un nosūtīta Latgales plānošanas reģionam (LPR) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) atzinumu saņemšanai.

2012. gada 1.februārī saņemts LPR atzinums, kurā attīstības dokuments atzīts par atbilstošu normatīvajiem aktiem un Latgales reģiona teritorijas plānojumam 2006. – 2026. gadam, savukārt 21.februārī saņemts pozitīvs VARAM atzinums, kurā Krāslavas novada attīstības programma pozitīvi novērtēta. Labklājības ministrijas ieteikumi attīstības programmas pilnveidošanai saņemti 2012. gada 13. jūnijā, kad pašvaldība sekmīgi prezentēja savu attīstības programmu Koordinācijas padomes sēdē Rīgā. Institūciju ieteikumi iespēju robežās iestrādāti attīstības programmā.

Krāslavas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam gala redakcija apstiprināta 2012. gada 21. jūnija sēdē un pieejama Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā), domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā), kā arī pašvaldības mājas lapā www.kraslava.lv .