Krāslavas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra lēmumu (protokols Nr. 1, 24§) “Par Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2037. gadam un Krāslavas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Krāslavas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam (turpmāk – Attīstības programma), Krāslavas novada pašvaldības izstrādāts teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos.

Attīstības programma ir pamats pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai, valsts atbalsta plānošanai vietējā līmenī, kā arī vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei. Tajā analizēta esošā situācija novadā, darba grupās izstrādāta SVID analīze, sagatavota stratēģiskā daļa ar ilgtermiņa prioritātēm un rīcībām to sasniegšanai, sastādīts rīcības plāns, investīciju plāns un noteikti uzraudzības un novērtēšanas mehānismi.

Liels paldies visiem, kas bija iesaistījušies dokumentu izstrādē.

I Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze

II Stratēģiskā daļa

III Rīcības plāns

IV Investīciju plāns

IV Investīciju plāna pielikumi

V Īstenošanas uzraudzība un kontroles kārtība

Domes lēmums

VI Pārskats par izstrādi

VI Pārskata par izstrādi pielikumi


Saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra lēmumu (protokols Nr. 9, 22.§) “Par Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2037. gadam un Krāslavas novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” no šī gada 11. novembra līdz 12.decembrim tiek uzsākta Krāslavas novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana.

Krāslavas novada attīstības dokumentu kopsavilkums

Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze

Stratēģiskā daļa

Rīcības plāns

Investīciju plāns

Īstenošanas uzraudzības un kontroles kārtība

28.10.2021. Krāslavas novada pašvaldības domes lēmums

Paziņojums par sabiedrības līdzdalību

Veidlapa priekšlikumu un/vai iebildumu sniegšanai

Paziņojums par Krāslavas novada Ilgtspējīgas stratēģijas 2021.-2027.gadam un Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes rezultātiem


Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu

Krāslavas novada dome 2021. gada 27. maijā pieņēma lēmumu “Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu” (prot. Nr. 8, 1.§).

Investīciju plāns tiek gatavots vismaz 3 gadiem un aktualizēts katru gadu, izvērtējot aktuālākos ES un citu programmu projektus un plānotos darbus no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Šī gada otrie grozījumi ir saistīti ar pašvaldības budžeta grozījumiem un Eiropas Savienības projektu un citu šī gada darbu apjomu precizēšanu saskaņā ar šī brīža situāciju.

Ar aktualizēto Investīciju plānu 2020. – 2022.gadam un Krāslavas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam un var iepazīties pašvaldības mājas lapā: https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma, kā arī https://geolatvija.lv. Ar dokumenta drukas versiju var iepazīties Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7 (11.kab.), Krāslavā, iepriekš piesakoties.

Par izstrādi atbildīgā persona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.

Pielikumi (saites):

Domes lēmums 

https://kraslava.lv/fileadmin/user_upload/27052021_Domes_lemums_investiciju_plana_grozijumi.pdf

Investīciju plāns

https://kraslava.lv/fileadmin/user_upload/IV_dala_investiciju_plans_052021.pdf


03.02.2021. Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu

Krāslavas novada dome 2021. gada 28. janvārī pieņēma lēmumu “Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu” (prot. Nr. 1, 13.§).

 

Investīciju plāns tiek gatavots vismaz 3 gadiem un aktualizēts katru gadu, izvērtējot aktuālākos ES un citu programmu projektus un plānotos darbus no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Šī gada grozījumi ir saistīti ar Eiropas Savienības projektu un citu šī gada darbu apjomu precizēšanu saskaņā ar esošo situāciju.

Ar aktualizēto Investīciju plānu 2020. – 2022.gadam un Krāslavas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam un var iepazīties pašvaldības mājas lapā: https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma, kā arī https://geolatvija.lv. Ar dokumenta drukas versiju var iepazīties Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7 (11.kab.), Krāslavā, iepriekš piesakotie.

IV DAĻA – INVESTĪCIJU PLĀNS 2020. – 2022.GADAM

28.01.2021. Domes lēmums investīciju plāna grozījumi

Par izstrādi atbildīgā persona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.


Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas nosaka, ka Krāslavas novada pašvaldība kopā ar Dagdas novada pašvaldību un trīs Aglonas novada pagastiem no šī gada 1. jūlija veidos vienotu administratīvo teritoriju – Krāslavas novadu, Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu pašvaldības, balstoties uz to 2020. gada novembrī un decembrī pieņemtajiem lēmumiem, ir uzsākušas darbu pie jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Krāslavas novada attīstības programmas izstrādes.

Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2037. gadam tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Krāslavas novada attīstības programmā 2021. – 2027. gadam tiks ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, kā arī noteikts rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.

Aicinām Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu iedzīvotājus un citus interesentus izmantot sekojošas sabiedrības līdzdalības iespējas saistībā ar Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2037. gadam un Krāslavas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi:

 1. Individuālu priekšlikumu iesniegšana;
 2. Viedokļa paušana iedzīvotāju aptaujā,
 3. Dalība nozaru darba grupās;
 4. Dalība dokumentu 1. redakcijas sabiedriskajās apspriedēs.

Priekšlikumu iesniegšana

Konkrētus argumentētus priekšlikumus tālākai jaunā novada attīstībai, jo īpaši par pašvaldības kompetences sfērām, ar norādi “Priekšlikumi Krāslavas novada attīstības dokumentiem” lūgums iesniegt Krāslavas novada domei (epasts: dome@kraslava.lv, Rīgas ielā 51, Krāslavā (COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā iesniegums atstājams pastkastē pie ēkas)), Dagdas novada domei (epasts: dome@dagda.lv, Alejas ielā 4, Dagdā (COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā iesniegums atstājams pastkastē pie ēkas)), Aglonas novada domei (epasts: padome@aglona.lv, Somersētas 34, Aglonā (COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā iesniegums atstājams pastkastē pie ēkas)), Jums tuvākajā pagasta pārvaldē vai kā iesniegumu www.latvija.lv) līdz 2021. gada 31. janvārim, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni/ e-pastu).

Dalība pašvaldību rīkotajā iedzīvotāju aptaujā

Līdz 2021. gada 31. janvārim aicinām iesaistīties iedzīvotāju aptaujā, kopīgi definējot jaunā novada nozīmīgākās vērtības, dabas un kultūras objektus, prioritātes un svarīgākos projektus. Anketas var iesniegt: 1) aizpildot tiešsaistē (optimālais variants, epasti piedalās pārsteiguma balvu izlozē); 2) nosūtot elektroniski aizpildītu anketu uz e-pastu attistiba@kraslava.lv; 3) iesniedzot aizpildītās anketas papīra formā (izdrukai Paziņojuma pielikumā, kā arī “Krāslavas Vēstis” un “Dagdas Novada Ziņas” janvāra numuros) Krāslavas novada domē (Rīgas 51, Krāslavā, pasta kastītē pie ieejas), Dagdas novada domē (Alejas ielā 4, Dagdā, pasta kastītē pie ieejas), Aglonas novada domē (Somersētas 34, Aglonā, pasta kastītē pie ieejas) vai tuvākajā pagasta pārvaldē.

Anketas ir anonīmas, atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā jaunveidojamā Krāslavas novada attīstības dokumentu izstrādē. Rezultātu kopsavilkums tiks publicēts www.kraslava.lv, www.dagda.lv un www.aglona.lv.

Dalība nozaru darba grupās

2021. gada janvāra beigās – februārī plānots rīkot sekojošu tematisko darba grupu darbu:

  • Ekonomiskās attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta darba grupa,
  • Izglītības, sporta un kultūras darba grupa,
  • Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa,
  • Teritorijas un infrastruktūras plānošanas darba grupa;
  • Vides jautājumu darba grupa.

Pieteikties nozaru darba grupām var novadu biedrību, uzņēmumu pārstāvji, kā arī citi interesenti, reģistrējoties tiešsaistē līdz 2021. gada 15. janvārim. COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā darba grupas plānots rīkot lielākoties attālināti.

Sabiedriskā apspriešana

Jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2037. gadam un Krāslavas novada attīstības programmas 2021.–2027.gadam pirmās redakcijas apspriešana notiks pēc dokumentu pirmās redakcijas izstrādes (provizoriski, saskaņā ar apstiprināto laika grafiku - šī gada septembrī).

Aktuālākā informācija

Paziņojums par attīstības dokumentu izstrādes uzsākšanu, aktuālākā informācija par sabiedrības iesaistes iespējām tiks publicēta mājaslapās www.kraslava.lv, www.dagda.lv un www.aglona.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība.

Fizisko personu dati tiks izmantoti tikai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

 

Kontaktinformācija

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe (epasts attistiba@kraslava.lv, tālrunis 29185871).

Informāciju publicēšanai sagatavoja: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļa

 

Iedzīvotāju aptaujas forma drukai

 

Aicinām ikvienu iedzīvotāju iesaistīties jaunizveidojamā Krāslavas novada attīstības prioritāšu noteikšanā!


Paziņojums par jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes uzsākšanu

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, nosaka, ka Krāslavas novada pašvaldība kopā ar Dagdas novada pašvaldību un trīs Aglonas novada pagastiem no 2021. gada 1. jūlija veidos vienotu administratīvo teritoriju – Krāslavas novadu.

Apvienotajam novadam ir jānodrošina kopīgu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, tāpēc, sadarbojoties Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu pašvaldībām, tiek uzsākts darbs pie jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Krāslavas novada attīstības programmas sagatavošanas. Krāslavas novada dome 2020. gada 26. novembra domes sēdē pieņēma lēmumu par minēto dokumentu izstrādes Darba uzdevumiem, termiņiem, kā arī izstrādes darba grupas pārstāvjiem no Krāslavas novada pašvaldības.

Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2037. gadam tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Krāslavas novada attīstības programmā 2021. – 2027. gadam tiks ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, kā arī noteikts rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.

Attīstības dokumentu izstrādē ir ļoti svarīga iedzīvotāju iesaiste. Konkrētus priekšlikumus tālākai novada attīstībai ar norādi “Priekšlikumi Krāslavas novada attīstības programmai” lūgums iesniegt Krāslavas novada domei (epasts: dome@kraslava.lv, Rīgas ielā 51, Krāslavā (COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā iesniegums atstājams pastkastē pie ēkas), Jums tuvākajā pagasta pārvaldē vai kā iesniegumu www.latvija.lv) līdz 2021.gada 31.janvārim, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni/ e-pastu). Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Programmu izstrādes laikā iedzīvotāji tiks aicināti līdzdarboties arī tematiskajās darba grupās un izteikt viedokli iedzīvotāju aptaujā un sabiedriskajās apspriešanās.

Plašāka informācija par sabiedrības iesaistes iespējām tiks sagatavota un drīzumā publicēta mājaslapās www.kraslava.lv, www.dagda.lv un www.aglona.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe (attistiba@kraslava.lv, tālrunis 29185871).

Lēmums par attīstības programmu un stratēģiju

Sagatavoja I.Dzalbe

 

 


Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu

Krāslavas novada dome 2020. gada 24.septembrī pieņēma lēmumu “Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu” (prot. Nr.17, 1.§).

•   Aktualizētais investīciju plāns;

Investīciju plāns tiek gatavots vismaz 3 gadiem un aktualizēts katru gadu, izvērtējot aktuālākos ES un citu programmu projektus un plānotos darbus no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Šī gada maija grozījumi ir saistīti ar Eiropas Savienības projektu un citu šī gada darbu apjomu precizēšanu saskaņā ar esošo situāciju.

Ar aktualizēto Investīciju plānu 2020. – 2022.gadam un Krāslavas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam un var iepazīties pašvaldības mājas lapā: https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma, kā arī https://geolatvija.lv. Ar dokumenta drukas versiju var iepazīties Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7 (11.kab.), Krāslavā.

Par izstrādi atbildīgā persona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.

Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu

Krāslavas novada dome 2020. gada 28.maijā pieņēma lēmumu “Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu” (prot. Nr. 9, 9.§).

•   Aktualizētais investīciju plāns;

Investīciju plāns tiek gatavots vismaz 3 gadiem un aktualizēts katru gadu, izvērtējot aktuālākos ES un citu programmu projektus un plānotos darbus no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Šī gada maija grozījumi ir saistīti ar Eiropas Savienības projektu un citu šī gada darbu apjomu precizēšanu saskaņā ar esošo situāciju.

Ar aktualizēto Investīciju plānu 2020. – 2022.gadam un Krāslavas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam un var iepazīties pašvaldības mājas lapā: https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma, kā arī https://geolatvija.lv. Ar dokumenta drukas versiju var iepazīties Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7 (11.kab.), Krāslavā.

Par izstrādi atbildīgā persona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.

Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu

Krāslavas novada dome 2020. gada 27. februārī pieņēma lēmumu “Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu” (prot. Nr. 4, 22.§).

•   Aktualizētais investīciju plāns;

Investīciju plāns tiek gatavots vismaz 3 gadiem un aktualizēts katru gadu, izvērtējot aktuālākos ES un citu programmu projektus un plānotos darbus no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lielākā šī gada aktualitāte Investīciju plānā ir ES programmu projekti stratēģiskajos atbalsta mērķos (SAM) 5.6.2., kas saistīts ar uzņēmējdarbības veicināšanu un darba vietu radīšanu, kā arī SAM 8.1.2. vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanai.

Ar aktualizēto Investīciju plānu 2020. – 2022.gadam un Krāslavas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam un var iepazīties pašvaldības mājas lapā: https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma, kā arī https://geolatvija.lv. Ar dokumenta drukas versiju var iepazīties Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7 (11.kab.), Krāslavā.

Par izstrādi atbildīgā persona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.

Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam gala redakcijas apstiprināšanu

Krāslavas novada domes 2019. gada 30. maijā pieņēma lēmumu ”Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu” (protokols Nr. 7., #15).

Krāslavas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam (turpmāk Attīstības programma) ir Krāslavas novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. 

Krāslavas novada attīstības programmu 2019. – 2025.gadam sastāv no sekojošām sešām daļām:

•    Krāslavas novada pašreizējās situācijas raksturojums un analīze;
•    Stratēģiskā daļa;
•    Rīcības plāns;
•    Investīciju plāns;
•    Īstenošanas uzraudzība un kontroles kārtība;
•    Programmas izstrādes process un sabiedrības iesaistīšanās.


Ar Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam gala redakciju var iepazīties pašvaldības mājas lapā: https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma, kā arī https://geolatvija.lv.

Ar dokumenta drukas versiju var iepazīties Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7 (11.kab.), Krāslavā.

Par izstrādi atbildīgā persona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.


Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019- 2025. gadam 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes rezultātiem

Ir sagatavots pārskats par Krāslavas novada attīstības programmas 2019- 2025. gadam 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kas notika šī gada 17. aprīlī, rezultātiem.

Pielikums

Noslēgusies „Krāslavas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019- 2025. gadam 1. redakcijas” publiskā apspriešana, t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes

Krāslavas novada dome informē, ka ir noslēgusies Krāslavas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–2025.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana, kas norisinājās laika posmā no šī gada 3. aprīļa līdz 3. maijam (ieskaitot), t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes.

 

Atbilstoši Krāslavas novada domes 2019. gada 28. marta lēmumam ”Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 4., #10) tika uzsākta Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana.

Krāslavas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam (turpmāk Attīstības programma) ir Krāslavas novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments.

Publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 2019. gada 3. aprīļa līdz 3. maijam.

Par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, tālrunis: 656 20032, e-pasts: attistiba@kraslava.lv.

Apspriešanas laikā interesenti varēja iepazīties ar Attīstības programmas projekta materiāliem:

 • Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā https://kraslava.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba;
 • Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 3. kabinetā (dokuments pieejams arī papīra formā);
 • Krāslavas novada bibliotēkās (elektroniski);
 • valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) geolatvija.lv.

 

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Attīstības programmas 1. redakciju varēja iesniegt līdz 2019.gada 3. maijam, izmantojot piedāvāto anketu vai iesniedzot iesniegumu brīvā formā:

 • Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslava, 3.kabinetā (pasta adrese: Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslava, LV 5601, e-pasts dome@kraslava.lv);
 • tuvākajā pagasta pārvaldē;
 • ievietojot valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.

 

Saņemtie priekšlikumi apkopoti 1.tabulā:

 

 

Nr. p.k.

 

Iebilduma/ priekšlikuma

iesniedzējs

 

Iesniegtā iebilduma/ priekšlikuma būtība

 

Ņemts vērā/ nav  ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums nav ņemts vērā

1.

J   Jevgēnijs Žuks,    D    DU students

Priekšlikums – projekta ideja:

 

Nepieciešams īstenot projektu par piemiņu slavenajam tēlniekam Naumam Āronsonam, piemēram, izveidojot skvēru bijušās Sporta skolas vietā.

Ņemts vērā jau esošajā redakcijā, iekļaujot Rīcības plānā sekojošu ierakstu: “U 1.3.3. Veikt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un infrastruktūras pielāgošanu” aktivitāte “Sekmēt izcilāko novadnieku piemiņas pasākumu organizēšanu, piemiņas vietu izveidi (piemēram, gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istaba, tēlnieka Nauma Aronsona parks utt.).”

Minētā ideja tika iekļauta arī iedzīvotāju aptaujā un tika atzīmēta kā tāda, kas varētu tikt īstenota, piesaistot papildu finansējumu.

Investīciju plānā priekšlikums nav iekļauts, jo nav informācijas par iespējamo finansējuma apjomu un avotiem

 • 1.tabula Iesniegtie iedzīvotāju iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu

 

Sabiedriskā apspriedes sanāksme notika Krāslavas novada domes zālē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 2019. gada 17. aprīlī plkst. 15.00.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē dokumenta izstrādes vadītāja, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe sniedza klātesošajiem prezentāciju par Attīstības programmas 1.redakcijas izstrādes gaitu, iepazīstināja ar tajā ietvertajām sadaļām – Pašreizējās situācijas aprakstu, Stratēģisko daļu, Rīcību un Investīciju plānu, programmas Īstenošanas un uzraudzības kārtību, papildus informējot, ka sadaļa par Sabiedrības iesaistes pasākumiem tiks pabeigta pēc publiskās apspriešanas gaitā izteiktajiem priekšlikumiem.

 

Sanāksmē piedalījās tikai darba grupu locekļi, kas pārrunāja attīstības programmas izstrādes nianses un nepieciešamos uzlabojumus, kas nemaina dokumenta saturu. Neviens sabiedrības pārstāvis nebija ieradies.

 

Pārskats par sabiedrisko apspriešanu publicējams pašvaldības mājas lapas kraslava.lv sadaļā https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma “Attīstības programma 2019-2025”, kā arī sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” https://kraslava.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba.

 

Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe

 

Pielikums: Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes prezentācija

Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu

Atbilstoši Krāslavas novada domes 2019. gada 28. marta lēmumam ”Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 4., #10) tiek uzsākta Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana.

Krāslavas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam (turpmāk Attīstības programma) ir Krāslavas novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments.

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019. gada 3. aprīļa līdz 3. maijam.

Apspriešanas laikā interesenti var iepazīties ar Attīstības programmas projekta materiāliem:

 • Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā https://kraslava.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba;
 • Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 3. kabinetā (dokuments pieejams arī papīra formā);
 • Krāslavas novada bibliotēkās (elektroniski);
 • valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) geolatvija.lv.

 

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Attīstības programmas 1. redakciju var iesniegt līdz 2019.gada 3. maijam, izmantojot pielikumā piedāvāto anketu vai iesniedzot iesniegumu brīvā formā:

 • Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslava, 3.kabinetā (pasta adrese: Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslava, LV 5601, e-pasts dome@kraslava.lv);
 • tuvākajā pagasta pārvaldē;
 • ievietojot valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.

 

Sabiedriskā apspriedes sanāksme notiks Krāslavas novada domes zālē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 2019. gada 17. aprīlī plkst. 15.00.

Par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, tālrunis: 656 20032, e-pasts: attistiba@kraslava.lv.

Aicinām Krāslavas novada iedzīvotājus, uzņēmējus, dažādu nozaru un nevalstisko organizāciju pārstāvjus iesaistīties Attīstības programmas publiskajā apspriešanā.

 

Pielikumi (saites uz dokumentiem):

Krāslavas novada domes 2019. gada 28. marta lēmums

Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 1. redakcija:

I Krāslavas novada pašreizējās situācijas raksturojums un analīze

II Stratēģiskā daļa

III Rīcības plāns 2019. – 2022. gadam

IV Investīciju plāns 2019. – 2021. gadam

V Īstenošanas uzraudzība un kontroles kārtība

Publiskās apspriešanas anketa (ieteikuma raksturs)

 


Veikta Krāslavas novada iedzīvotāju aptauja

No 2018. gada 17.līdz 31.jūlijam Krāslavas novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties aptaujā, iesaistoties novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādē. Anketas bija pieejamas tiešsaistē, kā arī elektroniskā formātā (latviešu un krievu valodās) mājaslapās kraslava.lv, kraslavasvestis.lv, kā arī pašvaldības sociālajos profilos, un papīra formātā- pašvaldības “Krāslavas Vēstis” 17.jūlija numurā. Anketas varēja iesniegt pa e-pastu, domes Attīstības nodaļā un pagastu pārvaldēs.

 

Vairāk...

Paziņojums par iedzīvotāju līdzdalības iespējām Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes procesā

 

Saskaņā ar Krāslavas novada domes šī gada 22. februāra lēmumu Nr.4, 5 § „Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019. - 2025. izstrādes uzsākšanu”, tiek uzsākts darbs pie jauna plānošanas dokumenta izstrādes, iezīmējot svarīgākos turpmāk veicamos darbus novada attīstībai.

 

Iedzīvotāji tiek laipni aicināti piedalīties  attīstības programmas izstrādē, piedāvājot savas idejas un priekšlikumus par to, kā uzlabot dzīvi gan Krāslavas novadā kopumā, gan konkrēti savā apdzīvotajā vietā:


-   iesniedzot argumentētus priekšlikumus līdz šī gada 30.aprīlim (ieteicamā veidlapa atrodama http://kraslava.lv/sabiedribas-lidzdaliba/ );


-       piesakoties kādai no nozaru darba grupām līdz šī gada 30.aprīlim (ieteicamā veidlapa atrodama http://kraslava.lv/sabiedribas-lidzdaliba/);


-       piedaloties iedzīvotāju aptaujā (plānota šī gada maijā);


-       piedaloties programmas publiskajā apspriešanā (plānota šī gada nogalē).


Attīstības programmas izstrādi plānots pabeigt līdz 2019.gada aprīlim. Šobrīd spēkā esošā programma atrodama http://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma/.

 

Jautājumu gadījumā lūgums griezties Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslava); par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, mob.tālr.: 29185871, e-pasts: inara.dzalbe(@)kraslava(.)lv.

 

Cerot uz aktīvu līdzdalību,
 

Krāslavas novada Attīstības nodaļa

Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu

 

Krāslavas novada dome 2018. gada 22. februārī pieņēma lēmumu Nr.4, 5 § „Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019. - 2025. izstrādes uzsākšanu”; ir apstiprināts darba uzdevums ar izstrādes termiņiem un nozaru darba grupu pamatsastāvs.

 

Programmas izstrādes uzdevumi:

 

• definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;

 

• izvērtēt un ņemt vērā spēkā esošos Krāslavas novada, Latgales plānošanas reģiona un nacionālos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus – attīstības programmas, ilgtermiņa attīstības stratēģijas, un to vietējo pašvaldību, ar kurām robežojas Krāslavas novads, spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus;

 

• izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;

 

• nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs.

 

Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2019. gada aprīlim.

 

Ar šobrīd spēkā esošo Attīstības programmu 2012. – 2018.gadam var iepazīties Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma/ . Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām martā tiks ievietota kraslava.lv/sabiedribas-lidzdaliba/ un pašvaldības izdevumā “Krāslavas Vēstis”.

 

Par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, mob.tālr.: 29185871, e-pasts: inara.dzalbe(@)kraslava(.)lv.

 

Pielikums: Lēmums „Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu”

Par uzraudzības ziņojumu Krāslavas novada attīstības programmai

2017. gada sākumā Krāslavas novada attīstības programmai 2012. - 2018. gadam izstrādāts uzraudzības ziņojums  par 2015. - 2016. gadu. 

 

Dokumentā veikta situācijas analīze, novērtēta sociālekonomisko rādītāju tendence, sniegta informācija par lielākajiem īstenotajiem un uzsāktajiem attīstības projektiem.

 

Uzraudzības ziņojums

 

 

Par Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna aktualizēšanu

Krāslavas novada dome ir atkārtoti aktualizējusi Krāslavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam investīciju plānu 2016. – 2018.gadam, ņemot vērā jaunāko pieejamo informāciju par pieejamajām atbalsta programmām un to nosacījumiem. Veiktie papildinājumi neietekmē sākotnēji uzstādītos stratēģiskos novada attīstības mērķus un prioritātes.

 

Minētie dokumenti apstiprināti 2016.gada 25.augusta domes sēdē (prot.Nr.10, #1) un ar tiem var iepazīties šeit:

 

Pielikums Nr.7 Investīciju plāns (2016. – 2018.gadiem)

 

Lēmuma izraksts

 

 

Par Krāslavas novada attīstības programmas aktualizēšanu

Krāslavas novada dome, ņemot vērā Koordinācijas padomes komentārus attiecībā uz Investīciju plānā paredzētajiem projektiem investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības attīstību, ir aktualizējusi Krāslavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam investīciju plānu 2016. – 2018.gadam ar tā kartogrāfisko materiālu (pielikums Nr.7), kā arī Uzņēmējdarbībai pielāgojamo teritoriju/objektu sarakstu (pielikums Nr.8). 

 

Minētie dokumenti apstiprināti 2016.gada 21.aprīļa domes sēdē (prot.Nr.4, #10) un ar tiem var iepazīties šeit: 

 

Pielikums Nr.7 Investīciju plāns (2016. – 2018.gadiem)

Pielikums Nr.8 Uzņēmējdarbībai pielāgojamo teritoriju/ objektu saraksts

Lēmuma izraksts

 

 

 

Par Krāslavas novada attīstības programmas aktualizēšanu

Pamatojoties uz 2014.gada 14.oktobrī apstiprināto Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, Krāslavas novada dome, ņemot vērā jaunos uzstādījumus ES finansējuma piesaistei 2014. - 2020.gada plānošanas periodā, ir aktualizējusi Krāslavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un konkrēti – tās rīcības plānu, investīciju plānu 2016. – 2018.gadam, degradēto teritoriju/objektu sarakstu, kas prioritāri virzāmi uz SAM 3.3.1. un 5.6.2.aktivitātēm, kā arī aktīvāko Krāslavas novada nevalstisko organizāciju sarakstu. 

 

Minētie dokumenti apstiprināti 2016.gada 28.janvāra domes sēdē (prot.Nr.1, #27) un ar tiem var iepazīties šeit: 

Pielikumi:

Lēmuma izraksts

Aktualizētā attīstības programma 2012. – 2018.gadam

Aktualizēta Krāslavas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļa sadarbībā ar pašvaldības vadību, citām nodaļām, iestādēm un nozaru pārstāvjiem 2014. gadā aktualizēja Krāslavas novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam, īpašu uzmanību veltot rīcības plānam un investīciju plānam, ņemot vērā jaunos nozaru politikas uzstādījumus ES finansējuma piesaistei 2014. - 2020. gada plānošanas periodā. Ir izstrādāts arī potenciālo teritoriju saraksts uzņēmējdarbības attīstībai, lai sekmētu darbavietu radīšanu un privāto investīciju piesaisti.

 

Aktualizētais dokuments ir apstiprināts Krāslavas novada domes sēdē 2014. gada 23.decembrī (prot. nr. 16, 24§).

 

Pielikumi:

 

Lēmuma izraksts

Aktualizētā attīstības programma 2012. – 2018.gadam

Rīcības plāns 2012. – 2018.gadam

Investīciju plāns 2015. – 2018.gadam

Degradēto teritoriju un ēku saraksts 

Attīstības programmas uzraudzības ziņojums 2012. - 2014. gads

 

Krāslavas novada attīstības programma

 

    

Pamatojoties uz Krāslavas novada domes 2010.gada 28.janvārī pieņemto lēmumu „Par Krāslavas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr. 1, 39.§.), pašvaldības darba grupa uzsāka vidējā termiņa attīstības dokumenta izstrādi.

2010. gadā pašvaldība organizēja iedzīvotāju aptauju, dažādu jomu ekspertu un uzņēmēju tematiskās darba grupas par lauku teritoriju, vides un tūrisma ilgtspējīgu attīstību, veselības aizsardzību un sociālo aprūpi, ekonomiku un uzņēmējdarbību, kultūru un sportu, kā arī apkopoja un analizēja informāciju un statistiku. Izstrādāto attīstības programmas 1. redakciju apstiprināja 2010. gada 29.jūlija Krāslavas novada domes sēdē un dokumentu nodeva sabiedriskajai apspriešanai. 2010. gada vasarā notika vairākas apspriešanas sanāksmes visā novada teritorijā; darba grupa iedzīvotāju un ekspertu viedokļus iestrādāja dokumentā. 2011. gada janvārī un februārī pašvaldība saņēma Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par procedūras nepiemērošanu. 2011.pašvaldības darba grupa veica datu aktualizāciju un izstrādāja attīstības programmas gala redakciju.

Attīstības programmas aktuālā redakcija tika apstiprināta par galīgo redakciju 2011.gada 24. novembra Krāslavas novada domes sēdē (prot. Nr. 4) un nosūtīta Latgales plānošanas reģionam (LPR) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) atzinumu saņemšanai.

2012. gada 1.februārī saņemts LPR atzinums, kurā attīstības dokuments atzīts par atbilstošu normatīvajiem aktiem un Latgales reģiona teritorijas plānojumam 2006. – 2026. gadam, savukārt 21.februārī saņemts pozitīvs VARAM atzinums, kurā Krāslavas novada attīstības programma pozitīvi novērtēta. Labklājības ministrijas ieteikumi attīstības programmas pilnveidošanai saņemti 2012. gada 13. jūnijā, kad pašvaldība sekmīgi prezentēja savu attīstības programmu Koordinācijas padomes sēdē Rīgā. Institūciju ieteikumi iespēju robežās iestrādāti attīstības programmā.

Krāslavas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam gala redakcija apstiprināta 2012. gada 21. jūnija sēdē un pieejama Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā), domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā), kā arī pašvaldības mājas lapā www.kraslava.lv .