Ātrā navigācija:
piektdiena, 23. marts, 2018. gada 082. diena
< Valsts nodrošinātais atbalsts
piektdiena, 11.08.2017 11:24 Age: 224 Days
Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas

Pabeigta ceļu posmu pārbūve trīs Krāslavas novada pagastos, bet programma turpinās

2016. gadā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma atbalstu pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros tika pārbūvēti divu ceļu posmi Krāslavas novada Robežnieku un Skaistas pagastos.


-

2017. gada martā tika iesniegts projekts ELFLA finansējuma saņemšanai par Krāslavas novada pašvaldības lauku ceļu pārbūvi vēl trīs pagastos:

 

 

Izvaltas pagasta ceļam “Kalvīši – L.Ģengeri – Mazie Suveizdi – Izvalta (posms 0,00 – 1,70 km);

Kombuļu pagasta ceļam “Kombuļi – L.Zīmaiši” (posms 0,00 – 3,94 km);

Krāslavas pagasta ceļam “Kalte – Krasnoļenka” (posms 1,00 – 2,79 km). 

Ņemot vērā to, ka šie ceļi tika iekļauti Krāslavas novada attīstības programmā 2012. - 2018. gadam un 2015. gada apspriedē ar iedzīvotājiem noteikti kā prioritārie ceļi pagastos, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, Krāslavas novada dome 2016. gada nogalē veica iepirkumu procedūru, lai noteiktu pretendentus, kas veiks ceļu pārbūvi. Uzreiz pēc projekta iesniegšanas Lauku atbalsta dienestam, uzņemoties risku un nesagaidot projekta apstiprinājumu, uzsāka pašvaldības ceļu posmu pārbūves darbus.

Ceļu pārbūves darbus Izvaltas pagastā un Krāslavas pagastā veica SIA “Ošukalns”, bet Kombuļu pagastā – SIA “MIKOR”. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “VTV 14”, bet tehnisko projektu izstrādi un autoruzraudzību Kombuļu un Krāslavas pagastu ceļiem nodrošināja SIA “Projektēšanas birojs “AUSTRUMI””, bet Izvaltas pagasta ceļam – SIA “Ceļu komforts”.

Šī gada jūlijā Krāslavas novada dome saņēma projekta apstiprinājumu. Par pašvaldības grants ceļu pārbūvi Kombuļu, Izvaltas un Krāslavas pagastos ceļu pārbūves kopējās izmaksas ir 511 328,69 EUR, no kurām 90% tiks finansētas no ELFLA, 10% būs Krāslavas novada domes līdzfinansējums. Bez tam Krāslavas novada dome segs izmaksas, kas nav attiecināmas atbilstoši projekta nosacījumiem.

Projekts tiek īstenots pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar mērķi uzlabot pašvaldības grants ceļu infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. 

Ceļa pārbūves darbi šobrīd norit arī Ūdrīšu pagastā, ceļa Ud-7 “St. Krāslava – Vilmaņi” posmā no 0,96 līdz 3,42 km. Projekts par šī ceļa pārbūvi Lauku atbalsta dienestā tika iesniegts šī gada maijā un, nesagaidot projekta apstiprināšanu, pašvaldība ir uzsākusi ceļa pārbūves darbus, lai paspētu tos īstenot līdz būvniecības sezonas noslēgumam. Ņemot vērā to, ka ceļš ir stratēģiski nozīmīgs un nodrošinās, ka daļa no smagā transporta plūsmas virzienā no Daugavpils uz Preiļiem varēs nokļūt neiebraucot Krāslavā, pašvaldība veiks ne tikai grants seguma pārbūvi, ko var attiecināt no ELFLA finansējuma, bet finansēs no budžeta līdzekļiem arī asfalta uzklāšanu. 

Darbs turpinās arī pie citu Krāslavas novada pagastu pašvaldības grants ceļu pārbūves darbu sagatavošanas. Šobrīd tiek izstrādāti un saskaņoti tehniskie projekti ceļiem Piedrujas, Kalniešu, Kaplavas, Aulejas, Indras un Robežnieku pagastos. Ceļu pārbūves darbi tiks uzsākti nākošgad. 

Aina Dzalbe

Krāslavas novada domes 

projektu speciāliste