Ātrā navigācija:
piektdiena, 23. marts, 2018. gada 082. diena
<  Krāslava atkal Latvijas Pašvaldību savienībā
otrdiena, 06.03.2018 14:45 Age: 17 Days
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa

Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada pašvaldības īpašumā esoša kustamā manta – automašīna VW SHARAN, valsts reģistrācijas numurs FM 2800.


Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 200,00 (divi simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 20,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2018.gada 23.martam plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2018.gada 23.martā plkst. 11.00..

    

   Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas. Visus izdevumus (t.sk. transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis), kas saistīti ar automašīnas pārreģistrāciju CSDD sedz pircējs.

 

   Automašīnu var apskatīt iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Viktoru Aišpuru, tālrunis 29496549.

 

Tālrunis uzziņām 65681764.