Ātrā navigācija:
svētdiena, 21. janvāris, 2018. gada 021. diena
< Izsole
ceturtdiena, 11.01.2018 08:19 Age: 10 Days
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa

Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada pašvaldības īpašumā esošā kustamā manta –


pasažieru autobuss FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas numurs HL 2905.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 980,00 (deviņi simti astoņdesmit euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 98,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2018.gada 1.februārim plkst.10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. 

 

Izsole notiks 2018.gada 1.februārī plkst.11.00.

Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

 

Autobusu var apskatīt iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Stepanu Pivovareviču, tālrunis 26491264.

 

Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.